Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-4 / 15-11-2023

AUB økonomisk støtte i forbindelse med praktikophold i udlandet - Ej hjemmel til økonomisk støtte til hotelophold under rejse

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 9. august 2022, som den er ændret ved genvurdering af 16. januar 2023, hvorefter XXX, herefter klager, har fået delvist afslag på sin ansøgning om økonomisk støtte i forbindelse med praktikophold i udlandet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Henrik Rothe, Lene Pagter Kristensen (formand), Ejner K. Holst og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om støtte

Klager indgav den 4. august 2022 en ansøgning om økonomisk støtte til praktikophold i udlandet. Klager ansøgte om i alt 6.011,32 kr. Ansøgningen angik følgende poster:

 

 • Flybilletter i forbindelse med praktikophold i Iran i perioden 19. maj til 21. juli 2022.
  • Fly København – Istanbul, 1.997 kr.
  • Fly Teheran – København (med mellemlanding i Istanbul), 3.532,32 kr.
 • Hotelophold i Istanbul, Hotel XXX, 15.-16. maj 2022, 482 kr. (Angivne udgifter til udrejsen, jf. vedlagt dokumentation, fratrukket udgiften for fly fra København til Istanbul)

 

Klager har i forbindelse med ansøgningen anført følgende:

 

”Here's my application and my documents for my recent internship in Iran. One note is that my trip from Denmark to Iran was divided into two part, first a flight from kbh to Istanbul (receipt and ticket attached), a night of stay in a hotel in Istanbul (receipt attached) , and a bus from Istanbul to Tehran the next day. Due to corona restrictions, I had to take the bus from Turkey to Iran, and thus I had to stay a night in Istanbul and drive to Tehran the next day. I don't have a receipt for the bus trip to Iran and thus have not add the cost in my application. Please let me know (and/or call) if you need anything.”

 

Ankenævnet bemærker, at nævnet – idet klager i forbindelse med AUB’s genvurdering af sagen har fået fuldt ud medhold i den del af sagen, der omhandler økonomisk støtte til flybilletter – alene har behandlet spørgsmålet om klagers ret til økonomisk støtte til hotelopholdet i Istanbul den 15.-16. maj 2022.

 

Den påklagede afgørelse

AUB traf den 9. august 2022 afgørelse i sagen, hvoraf fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, fordi vi har modtaget din ansøgning om tilskud i forbindelse med påbegyndelse af praktikplads i Iran.

 

AUB ikke udbetaler tilskud, hvis du rejser til et land eller område der må antages at udgøre en risiko for eleven, på grund af krig eller lignende. Udenrigsministeriets rejsevejledninger anvendes ved AUB's vurdering af, om praktikopholdet udgør en risiko for dig.

 

Iran udgør ifølge udenrigsministeriets rejsevejledning udgør en risiko for dig, og vi kan derfor ikke godkende din ansøgning.

 

Lovgrundlag: Afgørelsen er truffet på baggrund af § 5 stk. 8 i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv.”

 

Klagen

Klager har i e-mail af 5. september 2022 anført følgende:

 

”…

Hereby I'm making a complain about the decision I received on 9.8.2022 on my application for travel support, during my internship period in Iran from 19.05.2022 til 21.7.2022. 1 believe that my case is different than the situation that the decision is basing on, and thus for these reasons it need to be reviewed:

 1. The decision on my application is referring to the recommendation of foreign ministry of Denmark which has been updated on 22.07.2022, while I started my internship 2 months before that (on 19th of Maj).
 2. In the recommendation from the foreign ministry, there are orange and red regions. The region that I was doing my internship is under orange box, and is of a medium risk. It is stating that "you should have special reasons for traveling", which I believe doing my internship and therefore being able to finish my education in Denmark soon is a proper reason.
 3. 1 am an Iranian citizen, and have been doing my internship in my hometown, where I was close to my family. These recommendations are for Danish citizens, not Iranian nationals, therefore I believe I don't fall under the category for traveling to a risky area. I can provide further documentation on my citizenship and other facts if it is needed. I hope you will consider the situation and my especial case, while reviewing the decision.”

 

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 16. januar 2023 genvurderet sagen og delvis omgjort sin afgørelse. AUB har anført følgende:

 

Resultat

 

 • Du kan få økonomisk støtte til flybilletter i forbindelse med dit praktikophold i Iran i perioden fra den 19. maj til den 21. juli 2022.
 • Du kan ikke få økonomisk støtte til hotelophold i Istanbul og den vedlagte faktura på tyrkisk dateret den 30. januar 2022.

 

Vi omgør således delvist vores afgørelse af 9. august 2022 om afslag på økonomisk støtte til praktikophold.

 

Sagsfremstilling

Du ansøgte den 4. august 2022 om økonomisk støtte til oplæring i Iran. Du anmodede om dækning af flybilletter i forbindelse med ud- og hjemrejse, hotelovernatning og et ikke specificeret beløb fra en faktura på tyrkisk.

 

Du oplyste, at du havde indgået aftale om oplæring i Iran i perioden fra den 19. maj til den 21. juli 2022 og derfor ønskede ovenstående udgifter dækket.

 

Du vedlagde med ansøgningen dokumentation for udgifter til flybilletter til rejsen til og fra Iran samt forhåndsgodkendelse fra XXX dateret den 5. maj 2022. Du vedlagde endvidere en kvittering for booking af hotelovernatning i Istanbul natten mellem den 15. og 16. maj 2022 og en faktura på tyrkisk dateret den 30. januar 2022.

 

AUB gav dig ved afgørelse af 9. august 2022 afslag på din ansøgning om økonomisk støtte til oplæringen i udlandet, fordi Udenrigsministeriets rejsevejledning på tidspunktet for din ansøgning om rejsehjælp var orange, hvilket betyder, at Udenrigsministeriet frarådede alle ikke nødvendige rejser til Iran.

 

AUB gav i afgørelsen følgende begrundelse for afslaget:

 

”AUB ikke udbetaler tilskud, hvis du rejser til et land eller område der må antages at udgøre en risiko for eleven, på grund af krig eller lignende. Udenrigsministeriets rejsevejledninger anvendes ved AUB's vurdering af, om praktikopholdet udgør en risiko for dig.

 

Iran udgør ifølge udenrigsministeriets rejsevejledning udgør en risiko for dig, og vi kan derfor ikke godkende din ansøgning.”

 

Klage

 

Du klagede den 5. september 2022 over afgørelsen.

 

Du anførte i klagen, at du ikke forstod afslaget, idet;

 

 • Udenrigsministeriets rejsevejledning blev opdateret den 22. juli 2022, men du påbegyndte din oplæring i Iran den 19. maj 2022.
 • Din oplæring i Iran foregik i en region, som ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledning var orange på tidspunktet for din udrejse. Orange svarer til en medium risiko, og det fremgår af vejledningen, at den rejsende skal have særlige grunde til at besøge området/landet. Du mener, at dit praktikophold som gjorde det muligt for dig at færdiggøre din uddannelse i Danmark udgjorde en særlig grund.
 • Du grundet dit tilhørsforhold, din familie og dit iranske pas kunne rejse sikkert i Iran.

 

Begrundelse

Ad 1)

Det er korrekt at Udenrigsministeriets rejsevejledning senest er opdateret den 22. juli 2022. Vi kan dog oplyse, at rejsevejledningen på tidspunktet for din udrejse var gul, dvs. vær ekstra forsigtig.

 

Vi har efter en konkret vurdering besluttet at give dig økonomisk støtte til dit praktikophold. Vi har lagt vægt på, at du har oplyst, at du er irakisk statsborger med nationalitetspas, og at du under oplæringen skulle bo nær din familie.

 

Ad 2)

Når Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser forstås, at risiciene ved at indrejse er så alvorlige, at man bør have særlige grunde til at besøge området/landet såsom vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder.

 

Vi vurderer som udgangspunkt, at et praktikophold ikke er en nødvendig rejse på den måde, som rejsevejledningen foreskriver. Det er muligt at få praktikophold andre steder i verden, hvor Udenrigsministeriet ikke vurderer, at det er forbundet med en væsentlig risiko at indrejse og opholde sig.

 

Vi skal ydermere bemærke, at du tidligere har været på praktikophold i Østrig.

 

Ad 3)

Det forhold, at du har familie i Iran og et nationalitetspas, kan ikke føre til en tilsidesættelse af Udenrigsministeriets rejsevejledning.

 

Efter § 2, stk. 2, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen) yder AUB økonomisk støtte i form at rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads og rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning, og ved påbegyndelse af dansk skoleophold.

 

Det fremgår af PIU-bekendtgørelsens § 8 om rejsehjælp til overtagelse af en praktikplads, at der er tale om økonomisk støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel.

 

Du oplyste i ansøgningen, at din rejse til Iran var delt i to – en flyrejse fra Danmark til Istanbul, en hotelovernatning i Istanbul og en bus fra Istanbul til Teheran den efterfølgende dag.  Du oplyste endvidere, at du på grund af Corona-restriktioner var nødt til at tage bussen fra Tyrkiet til Iran.

 

Som det fremgår af PIU-bekendtgørelsens § 8 dækker AUB som hovedregel alene udgifter til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. AUB dækker efter fast praksis ikke hotelovernatninger i forbindelse med ud- eller hjemrejsen.

 

AUB har dog undtagelsesvist som følge af Corona-pandemien dækket øvrige udgifter forbundet med udrejse- og hjemrejse, herunder fx hotelovernatninger, som følge af karantæne, såfremt eleven kunne godtgøre, at den ekstra udgift skyldtes Corona-pandemien. 

 

Vi har ikke mulighed for at dække udgiften til dit hotel i Istanbul, da der ikke er tale om en udgift til en rejse med offentlige transportmidler eller eget transportmiddel.

 

Vi finder det ikke godtgjort, at din hotelovernatning i Istanbul var begrundet i Corona-restriktioner. 

 

For så vidt angår den vedlagte faktura på tyrkisk skal vi bemærke, at dokumentation skal fremsendes på enten dansk eller engelsk, og at der skal være tale om en autoriseret oversættelse.

 

I forhold til det konkrete dokument skal vi ydermere bemærke, at det er dateret den 30. januar 2022 og dermed ikke kan have sammenhæng med hverken din ud- eller hjemrejse i henholdsvis maj og juli 2022.

 

AUB har på denne baggrund vurderet, at vi alene kan dække udgiften til flybilletterne.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet 

Da AUB ikke giver dig fuldt ud medhold, sender vi klagen, sagens dokumenter samt kopi af denne genvurdering og afgørelse til Ankenævnet for ATP m.m., jf. § 27, stk. 2, jf. stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til genvurderingen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelse af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af ankenævnet.”

 

Høring

Klager har ikke haft bemærkninger til AUB’s genvurdering.

Ankenævnets begrundelse
Sagen angår økonomisk støtte i forbindelse med praktikophold i udlandet. Klager har i perioden 19. maj til 21. juli 2022 været i praktik i Iran.

Klager har ansøgt om dækning af 2.479 kr. til udrejse og 3.532,32 kr. til dækning af hjemrejse. Udrejsen skete ifølge praktikanten med fly København-Istanbul, hotelovernatning i Istanbul, bus uden kvittering fra Istanbul til Teheran. Hjemrejsen skete med fly Teheran-Istanbul-København. AUB har dækket udgifterne til fly, henholdsvis 1.997 kr. og 3.532,32 kr. Tilbage står en udgift på 482 kr. Klager har fremlagt en kvittering fra et hotel i Istanbul, hvorefter der er betalt 1.188 tyrkiske lira for et værelse natten mellem den 15. og 16. maj 2022. Efter kursen på det daværende tidspunkt svarer det til de 482 kr., som klager har ansøgt om dækning af. Selv om hotellets faktura er dateret 1. januar 2022, lægger Ankenævnet til grund, at der med kvitteringen foreligger fornøden dokumentation for udgiftens afholdelse.

For Ankenævnet angår sagen alene hoteludgiften på 482 kr.

Efter § 9 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB-loven) yder AUB økonomisk støtte til elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, jf. § 5 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser med henblik på beskæftigelse i udlandet, jf. § 15, stk. 2. Støtten ydes, jf. stk. 2, i form af bl.a. rejsehjælp, tilskud til boligudgifter og tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet.

De nærmere regler for udbetaling af støtte fremgår af bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PIU-bekendtgørelsen).

Det er i § 2, stk. 2, nr. 1 og 4, i bekendtgørelsen fastsat, at der kan ydes økonomisk støtte til rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads og rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning, og ved påbegyndelse af dansk skoleophold.

Om rejsehjælp er det i PIU-bekendtgørelsens § 8, stk. 2, angivet, at der indsendes en ansøgning med anmodning om ”økonomisk støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel”.

Der er i § 2, stk. 2, nr. 7, i bekendtgørelsen fastsat, at der kan ydes økonomisk støtte til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet. Efter § 14, stk. 1, kan tilskud til særlige udgifter ydes "i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag".

Rejsehjælp omfatter efter PIU-bekendtgørelsens § 8 udgifter til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. Klagers udgift til hotelovernatning i forbindelse med rejsen er ikke omfattet heraf.

Spørgsmålet er herefter, om klager har krav på dækning af hoteludgiften efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 7, om ”andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet”, hvortil støtte kan ydes ”i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag”, jf. § 14, stk. 1. Der foreligger imidlertid ikke oplysninger, som giver grundlag for at antage, at AUB har forskelsbehandlet klager ved fravigelse af en Corona-pandemi-relateret praksis om dækning af hoteludgifter i forbindelse med udrejse til praktikophold.

Med disse bemærkninger og af de grunde, AUB har anført i genvurderingen, tiltræder Ankenævnet den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har krav på økonomisk støtte til hoteludgiften.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse om afslag for så vidt angår denne post.