Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-243 / 09-08-2023

Afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge ophævet og sagen hjemvist til afgørelse af, om dansk rets almindelige regler om krav om tilbagesøgning af beløb oppebåret med urette finder anvendelse på kravet om tilbagebetaling, og om kravet om tilbagebetaling i givet fald er i overensstemmelse med disse regler

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 11. oktober 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 3. november 2022, hvorefter XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 1.739,00 kr., og hjemviser sagen til fornyet behandling af FerieKonto til afgørelse af, om dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning af beløb, som er oppebåret med urette, finder anvendelse på kravet om tilbagebetaling, og om kravet om tilbagebetaling i givet fald er i overensstemmelse med disse regler.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 27. januar 2022 om udbetaling af feriepenge for 2,92 dage med første feriedag den 27. januar 2022. Ansøgningen angik feriepenge optjent i 2020.

 

Klager modtog samme dag en kvittering fra FerieKonto, hvori det bl.a. hedder:

 

”På din bestilling har du oplyst nedenstående:

 

Ferie fra ophørt ansættelsesforhold

Du har bekræftet, at den ferie, du har bestilt, stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den til 31. december 2021

 

Ansættelsesforhold

XXX

SE-nr. XXXXXXXX

Med.nr. XXXXXXXX

Udbetales af: XXX

 

Offentlige ydelser

Du har oplyst, at du har modtaget Arbejdsløshedsdagpenge i ferieperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Dage med ydelser

Du har oplyst, at du har modtaget Arbejdsløshedsdagpenge i 31 dage i ferieperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Bemærk: De dage du har modtaget offentlige ydelser, bliver trukket fra antallet af dine feriedage.

 

Feriehindret

Du har oplyst, at du ikke har været feriehindret i ferieperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Du vil gerne bestille

2,92 feriedage

 

Erklæring

Du har erklæret på tro og love, at de oplysninger du har givet, er korrekte.

 

Feriepengeinfo videregiver oplysninger til a-kasser og kommuner, så de kan kontrollere, om du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser og feriepenge samtidig, hvilket er i strid med loven.”

 

Den 4. februar 2022 fik klager feriepengebeløbet, 1.739,00 kr. efter skat, udbetalt af sin tidligere arbejdsgiver, XXX Kommune, med dispositionsdato 9. februar 2022.

 

Den 28. februar 2022 sendte FerieKonto et brev til klageren, hvori det bl.a. hedder:

 

 ”…

 

Vi skriver til dig, fordi du har bestilt feriepenge fra et ophørt ansættelsesforhold, og har oplyst, at du har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

 

Mens din ansøgning har ventet på at blive behandlet manuelt hos FerieKonto har du igen bestilt ferie fra et ophørt ansættelsesforhold – denne gang har du dog oplyst, at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

 

Derfor har du bestilt ferie fra et ophørt ansættelsesforhold og modtaget en offentlig ydelse i løbet af ferieafholdelsesperioden, hvilket er i strid med ferieloven.

 

Vores oplysninger

Du har den 27. februar 2022 søgt om udbetaling af ferie fra et ophørt ansættelsesforhold og angivet, at du har modtaget offentlige ydelser i 31 dage.

 

Af vores system fremgår det, at du har bestilt ferie fra et ophørt ansættelsesforhold. Anden gang du har søgt, kan vi se, at du:

  • den 27. februar 2022 har bestilt 4.192,00 kr. svarende til 2,92 feriedage fra ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.
  • har oplyst, at du havde feriepenge fra et ophørt ansættelsesforhold, da du bestilte feriepengene.
  • har svaret nej til at have modtaget offentlige ydelser i ferieåret.

 

Vi har i dag skrevet til XXX Kommune, der skulle udbetale feriepengene til dig og bedt om dokumentation for, at udbetalingen er sket. Du kan også selv oplyse til os, at du har fået ovennævnte feriepenge udbetalt.

 

Skal du betale feriepenge tilbage?

FerieKonto har pligt til at trække antallet af dage med offentlig ydelser fra det antal feriedage, du har bestilt.

 

Medmindre en af nedenstående situationer passer på dig, kan du komme til at modtage en opkrævning på for meget udbetalt ferie:

  • Har du holdt ferien på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden?
  • Kan du dokumentere, at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret?
  • Var du feriehindret op til ferieafholdelsesperiodens afslutning den 31. december 2021?

 

…”

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 11. oktober 2022 afgørelse om, at klager skal betale 1.739,00 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 1.739,00 kr. efter skat tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du den 27. januar 2022 bestilte udbetaling af feriepenge for 2,92 feriedage på baggrund af et ophørt ansættelsesforhold, og at du ved ansøgningen svarede ja til at have modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Mens din ansøgning ventede på at blive behandlet hos FerieKonto, bestilte du udbetaling af feriepengene igen. Denne gang oplyste du i stedet, at du ikke havde modtaget offentlige ydelser i ferieåret.

 

Ved afgørelsen har vi lagt dit svar til grund om, at du har modtaget offentlige ydelser i løbet af ferieåret, og at du samtidig har fået udbetalt ferie på baggrund af et ophørt ansættelsesforhold, hvilket er i strid med ferieloven.

 

XXX Kommune har den 15. september 2022 bekræftet, at pengene er udbetalt til dig.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi efter normal administrativ praksis se bort fra, at du ikke opfylder betingelserne for at få udbetalt feriepengene på baggrund af et ophørt ansættelsesforhold.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 24. oktober 2022, har klager anført følgende:

 

”hej jeg har modtaget et foruroligende brev om at jeg skal tilbagebetale feriepenge fra et tidligere ansættelsesforhold som er ophørt. jeg vil gerne klage på baggrund af at jeg på ingen måde har haft mulighed for at holde ferie uden at få anden offentlig ydelse. jeg ophørte mit ansættelsesforhold hos XXX kommune tilbage i maj 2020 og blev fritstillet. jeg fik så løn under de antal måneder stadig. da jeg startede min uddannelse i februar 2021 fik jeg dagpenge under mit grundforløb. derefter blev jeg ansat af XXX kommune som hører under min uddannelse. derfor har jeg ikke haft mulighed for at holde disse få dage fra ophørt ansættelses forhold uden anden offentlig ydelse! nu vil jeg så gerne klage over at jeg jo stadig hat krav på mine feriepenge eftersom jeg ikke arbejder der mere??? kan det være sandt at i skal have MINE PENGE tilbage???

 

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 3. november 2022 fastholdt sin afgørelse af 11. oktober 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 25. oktober 2022 over vores afgørelse af den 11. oktober 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over vores afgørelse, idet du oplyser, at du ikke har haft mulighed for at holde ferie uden at få anden offentlig ydelse.

 

Du oplyser, at du ophørte i dit ansættelsesforhold hos XXX kommune i maj 2020 og blev fritstillet.

 

Du oplyser, at da du startede din uddannelse i februar 2021, fik du dagpenge under dit grundforløb. Du oplyser, at du derefter blev ansat af Holbæk kommune, som hører under din uddannelse. Du oplyser, at du derfor ikke har haft mulighed for at holde de få dage fra dit ophørte ansættelsesforhold uden anden offentlig ydelse.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har bestilt udbetaling af feriepenge for 2,92 feriedage på baggrund af et ophørt ansættelsesforhold, og at du ved ansøgningen svarede ja til at have modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

 

Mens din ansøgning ventede på at blive behandlet hos FerieKonto, bestilte du igen udbetaling af feriepengene. Denne gang oplyste du, at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

 

Vi har ved afgørelsen lagt til grund, at du har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

 

FerieKonto skal ved udbetaling af overskydende ferie fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af feriedage. 

 

Vi har bedt dig sende dokumentation, hvis du enten har holdt ferien, hvis du kan dokumentere, at du ikke har modtaget offentlige ydelser, eller hvis du var feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi har ikke modtaget dokumentation.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

I høringssvar, som er indgivet den 16. november 2022, har klager anført følgende:

 

”Hej jeg har fået af vide jeg nu skal klage til jer da feriepenge konto har givet den videre. Jeg har modtaget MINE ferie penge fra et ophørt ansættelses forhold. Som de gerne vil have tilbage. Det er helt uhørt og jeg er mildest talt i chok over denne afgørelse. Ja jeg bestilte ferie penge og kom til at sende den 2 gange. Første gang hvor jeg sagde jeg ikke modtog offentlig ydelse og 2 gang hvor jeg gjorde. Summer summarum så fik jeg kun pengene udbetalt en gang. Det var fordi jeg skrev forkert første gang at jeg kom til at sende igen. Men har ikke fået dobbelt op. Jeg kan ikke forstå denne afgørelse og jeg vil da ikke betale mine EGNE optjente feriepenge tilbage!!!????

 

…”

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår ferie optjent hos klagers tidligere arbejdsgiver, XXX Kommune, i 2020 til afholdelse i ferieafholdelsesperioden, der sluttede den 31. december 2021. Klager ansøgte den 27. januar 2022 om udbetaling med 27. januar 2022 som første feriedag. Klager oplyste i ansøgningen, at hun havde modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, der sluttede den 31.december 2021. Kommunen udbetalte den 4. februar 2022 det optjente beløb efter skat, 1.739,00 kr. Det er dette beløb, som kræves tilbagebetalt med begrundelsen, at det er oppebåret med urette, idet klager ikke i ferieafholdelsesperioden med udløb den 31. december 2021 har afholdt ferien eller været forhindret i at afholde ferien og havde 31 dage med offentlig ydelse.

 

Der er imidlertid ikke i den påklagede afgørelse taget stilling til, om kravet om tilbagebetaling er underlagt dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning af beløb, som er oppebåret med urette, og om kravet om tilbagebetaling i givet fald er i overensstemmelse med disse regler. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til FerieKonto til fornyet behandling med stillingtagen hertil.