Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-81 / 03-05-2022

Pligt til at tilbagebetale VEU-godtgørelse til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), som var modtaget to gange

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 26. november 2021 om, at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale 4.703 kr. i VEU-godtgørelse til AUB.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 11. november 2021 udsendte AUB en afgørelse til klager om, at han skulle betale VEU-godtgørelse på 4.703 kr. tilbage.

 

Klagen

Klager har i e-mail af 2. januar 2022 anført følgende:

”Kan ikke gennemskue hvorfor det er mit problem I har problemer med jeres IT system, så ser derfor ingen grund til at jeg skal betale de penge tilbage. Forresten mangler jeg betaling for de sidste 4 ugers kursus i XXX, dem ser jeg gerne snart komme ind på min konto.”

 

 

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i anledning af klagen genvurderet sagen og har i brev af 28. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 26. november 2021. AUB anfører i brevet følgende:

”Du deltog i kurset ”XXX” i perioden fra den 23. august – 1. oktober 2021. I forbindelse med kurset ansøgte du om VEU-godtgørelse for din deltagelse i kurset.

 

Den 30. august og 7. september 2021 traf vi afgørelser om, at du var berettiget til VEU-godtgørelse for din deltagelse på kursusdagene fra den 23. august - 6. september 2021.

 

Den 26. november 2021 traf vi afgørelse om, at du ikke var berettiget til VEU-godtgørelse, idet vi havde modtaget oplysninger fra voksenuddannelse.dk om, at kurset var slettet. Vi traf derfor afgørelse om, at du skulle tilbagebetale de penge, som du havde fået udbetalt ved afgørelserne af 30. august og 7. september 2021.

 

Den 29. november 2021 modtog vi igen nye oplysninger fra voksenuddannelse.dk, som medførte, at du var berettiget til VEU-godtgørelse. På dette tidspunkt havde du færdiggjort kurset, og du fik udbetalt penge for hele kurset. Vores system havde ikke fanget, at du på dette tidspunkt ikke havde tilbagebetalt for de tidligere afgørelser. Med afgørelsen fik du derfor udbetalt dobbelt for din deltagelse fra den 23. august - 6. september 2021.

 

Den 14. december 2021 henvendte du dig vedr. afgørelsen af 26. november 2021, idet du ikke forstod, hvorfor du skulle tilbagebetale pengene. Den 15. december sendte vi dig en besked via E-boks med en uddybende forklaring, hvoraf fremgik at du havde modtaget dobbelt for perioden 23. august - 6. september 2021. I beskeden henviste vi også til afgørelsen af 26. november 2021 om tilbagebetaling.

 

Den 21. december 2021 henvendte du dig igen efter, at du havde modtaget en opkrævning på 4.703 kr., som det fremgik af afgørelsen af 26. november 2021 og af forklaringen af 15. december 2021. I henvendelsen bad du om en specificeret beregning. Samme dag sendte vi dig en ny beregning.

 

Den 2. januar 2022 klagede du over tilbagebetalingen. Du skrev, at du ikke kunne gennemskue, hvorfor det var dit problem, at AUB havde problemer med IT-system, og du så derfor ingen grund til, at du skulle betale pengene tilbage.

 

Begrundelse

Det følger af § 5, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-loven), at VEU-godtgørelse ydes pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt. Det fremgår videre, at VEU-godtgørelsen beregnes ud fra dagpengesatsen således, at godtgørelse for 7,4 undervisningstimer svarer til dagpengesatsens højeste beløb for 1 dag, jf. § 47, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 

Ved afgørelserne af henholdsvis 30. august og 7. september 2021 samt 29. november 2021 har vi udbetalt VEU-godtgørelse for din kursusdeltagelse fra den 23. august – 6. september 2021 med dagpengesatsen i henhold til VEU-lovens § 5, stk. 2.

 

Vi vurderer derfor, at du ikke berettiget til den dobbeltbetaling, som der er sket for perioden.

Efter § 16, stk. 1, i VEU-loven, skal en kursist, der uberettiget har modtaget godtgørelse og tilskud til befordring, betale det modtagne beløb tilbage, hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.

 

Vi vurderer, at du burde have været klar over, at du ikke var berettiget til den fulde udbetaling af VEU-godtgørelse, som fremgik af afgørelse af 29. november 2021, når du ikke havde tilbagebetalt det beløb, som fremgik af afgørelse af 26. november 2021, og du tidligere havde fået udbetalinger for kurset ved afgørelser af 23. august og 7. september 2021.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at vi i afgørelserne af 23. august, 7. september og 29. november 2021 specificerede hvilke dage, du modtog VEU-godtgørelse for, og for afgørelsen af 26. november 2021 hvilke dage vi krævede VEU-godtgørelse tilbagebetalt.

 

Det er beklageligt, at omstændighederne førte til, at vi foretog en dobbeltudbetaling af VEU-godtgørelse med afgørelse af 29. november 2021, men det kan ikke føre til et andet resultat, da du ikke er berettiget til pengene.

 

Vi finder på denne baggrund, at du skal tilbagebetale det for meget modtaget på kr. 4.703,00 kr.”

 

Partshøring

Klager har modtaget kopi af AUB’s genvurdering af 28. januar 2022 og har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

 

Ankenævnets begrundelse

AUB meddelte ved afgørelser af 30. august 2021 og 7. september 2021, at klager var berettiget til VEU-godtgørelser på henholdsvis 2.575,00 kr. og kr. 2.128 kr. for sin deltagelse i kurset godstransport med lastbil i perioderne fra den 23. august 2021 til den 30. august 2021 og fra den 31. august 2021 til den 6. september 2021.

 

Den 26. november 2021 traf AUB imidlertid afgørelse om, at VEU-godtgørelsen for kurset godstransport med lastbil i perioden fra den 23. august 2021 til den 6. september 2021 skulle tilbagebetales. AUB begrundede dette med, at AUB havde modtaget oplysninger fra voksenuddannelse.dk om, at kurset var slettet.  Allerede den 29. november 2021 modtog klager dog en afgørelse om, at klager var berettiget til VEU-godtgørelse på 11.748 kr. for deltagelse i kurset XXX i perioden fra den 23. august 2021 til den 1. oktober 2021.

 

Klager tilbagebetalte ikke beløbene på kr. 2.575 kr. og 2.128 kr., og da klager derudover også modtog beløbet på 11.748 kr., modtog klager dermed VEU godtgørelse for kursusdagene i perioden fra den 23. august 2021 til den 6. september 2021 to gange. Det skal derfor vurderes, om AUB har et tilbagebetalingskrav i den anledning.

 

Det følger af § 16, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at ”En arbejdsgiver eller deltager, der uberettiget har modtaget godtgørelse eller tilskud til befordring eller kost og logi efter denne lov, skal betale det modtagne beløb tilbage, hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.”

 

Ankenævnet er enig med AUB i, at det af udbetalingen den 29. november 2021 tydeligt fremgår, at beløbene for de dage, som klager tidligere havde fået udbetalt henholdsvis den 30. august og 7. september 2021, ikke er anført i rubrikken "Tidligere udbetalt", og at klager derfor måtte forstå, at han ved at modtage beløbet for disse dage uden at have tilbagebetalt det tidligere modtagne for de samme dage i henhold til afgørelsen af 26. november 2021 ville modtage dobbeltbetaling for de pågældende dage. Ankenævnet tiltræder derfor, at klager skal tilbagebetale beløbet.