Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-123 / 14-01-2022

Den selvstændigt erhvervsdrivendes samlede resultat opgjort før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle er bestemmende for vurderingen af bidragspligt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 7. oktober 2021, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 23. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 266.811 kr., underskud af selvstændig virksomhed på 0 kr., fradrag for medarbejdende ægtefælle på 0 kr.  samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 28. september 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen anføres det, at de tal, som Barsel.dk har modtaget fra SKAT, er fejlagtige, og klager har derfor fremsendt de tal, som efter klagers opfattelse bør lægges til grund ved afgørelsen om bidragspligt. Klager finder, at overskuddet i virksomheden bør fratrækkes 1.676 kr. i renteudgifter, ligesom der bør fratrækkes 100.000 kr. i indkomst til virksomhedsbeskatning, hvorefter resultatet af virksomheden er 165.135 kr. Klager fremhæver derudover, at hans indkomst i pensioner, dagpenge, stipendier mv. er 320.515 kr.

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 7. oktober 2021 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 29.09.2021 har klaget over vores afgørelse af 23.09.2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

• Du har bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores gen-vurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Barsel.dk har fra Skattestyrelsen modtaget oplysning om dit samlede resultat i din årsopgørelse fra indkomståret 2020. Barsel.dk har modtaget oplysning om, at din årsopgørelse indeholder et overskud af selvstændig virksomhed lydende på 266.811,00. Årsopgørelsen indeholder endvidere oplysning om, at du ikke havde underskud fra selvstændig virksomhed, fradrag for medarbejdende ægtefælle eller personlig lønindkomst.

 

Du har i forbindelse med din klage af 28. september 2021 vedlagt et udskrift fra din årsopgørelse, hvor du henviser til, at dit resultat af virksomhed udgør 165.135 kr. Udskriften viser, at du havde et overskud fra virksomhed på 266.811. Resultatet på 165.135 kr. er fremkommet ved at fratrække renteudgifter i virksomhed (1.676 kr.) og Indkomst til virksomhedsbeskatning (100.000 kr.) i overskuddet.

 

Det følger af Barselsudligningslovens § 4 a, stk. 1, nr. 1, at det er årsopgørelsens oplysning om det samlede resultat, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt.

Dit samlede resultat udgør overskud fra selvstændig virksomhed fratruffet underskud af selvstændig virksomhed og fratrukket fradrag for medarbejdende ægtefælle.

 

Vi har noteret os, at de fremsendte oplysninger for så vidt angår overskud fra selvstændig virksomhed, fratruffet underskud af selvstændig virksomhed og fradrag for medarbejdende ægtefælle ikke adskiller sig fra oplysningerne i vores afgørelse.

 

Vi forstår din klage sådan, at det er din opfattelse, at dit samlede resultat udgør 165.135 kr., hvilket er dit resultat efter renteudgifter og indkomst til virksomhedsbeskatning. Der skal imidlertid ikke ske fradrag for renteudgifter eller indkomst til virksomhedsbeskatning ved beregning af dit samlede resultat.

 

Vurderingen af bidragspligt foretages på grundlag af dit samlede resultat. Indkomst til virksomhedsbeskatning er et valg af beskatningsregler, som kan benyttes af indehavere af personligt drevne erhvervsvirksomheder. Der er med andre tale om en regel om, hvordan (en del af) resultatet skal beskattes. Beskatningsreglen har derimod ikke betydning for det samlede resultat.

 

Det bemærkes, at der heller ikke skal ske fradrag fra renteudgiften, da det følger af Barselsudligningslovens § 4 a, stk. 1, nr. 1, at det samlede resultat før renter.

 

Du har i din klage henvist til, at du i indkomståret 2020 havde indkomst fra Pensioner, dagpenge, stipendier mv. lydende på 320.515 kr. Vi skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke er bidragspligt, hvis der i samme indkomstår er en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat.

 

Pensioner, dagpenge, stipendier mv. udgør imidlertid ikke en personlig lønindkomst, hvorfor du ikke kan fritages for bidragspligt, selvom din årsopgørelse indeholder oplysning om, at din indkomst i form af pensioner, dagpenge, stipendier mv. overstiger dit samlede resultat for indkomståret 2020.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at til brug for beregningen af, om en person skal betale bidrag til Barsel.dk, anvender Barsel.dk den pågældendes samlede resultat før renter, men efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle. Dette flugter med det beregningsgrundlag, som Udbetaling Danmark anvender ved vurderingen af retten til barselsdagpenge for en selvstændig.

 

Det er på den baggrund Ankenævnets opfattelse, at den selvstændigt erhvervsdrivendes samlede resultat skal opgøres som skatteforvaltningens oplysninger om virksomhedens overskud fratrukket underskud af selvstændig virksomhed, opgjort før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Ankenævnet bemærker, at de af klager fremsendte oplysninger for så vidt angår overskud fra selvstændig virksomhed, underskud af selvstændig virksomhed og fradrag for medarbejdende ægtefælle er sammenfaldende med Barsel.dk´s oplysninger.


Ankenævnet tiltræder desuden det af Barsel.dk anførte om, at pensioner, dagpenge, stipendier mv. ikke udgør personlig lønindkomst, jf. barselsudligningslovens § 4 a, stk. 1, nr. 2, hvorfor indkomst i form af pensioner, dagpenge, stipendier mv., som overstiger virksomhedens samlede resultat i det pågældende indkomstår, ikke kan fritage den pågældende for bidragspligt.


Idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, finder Ankenævnet således, at klager er omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.