Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-187 / 01-07-2022

Betaling af renter i anledning af for sen indbetaling til Samlet Betaling, når betaling sker til en forkert konto

Ankenævnet stadfæster Samlet Betalings afgørelse af 17. september 2021, hvorefter [kommunenavn] skal betale renter i anledning af for sen indbetaling af opkrævning for 1. kvartal 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Sagsforløb

Sagen vedrører betaling af renter i anledning af for sen indbetaling til Samlet Betaling.

Den 17. juni 2021 sendte Samlet Betaling opkrævning vedrørende arbejdsgiverbidrag (Samlet Betaling) for 1. kvartal 2021 på 14.783.077,43 kr. til [kommunenavn]. Beløbet forfaldt den 1. juli 2021, og sidste rettidige betalingsdag var den 14. juli 2021. Opkrævningen var affattet således:

”…

…”

Opkrævningen havde form af et indbetalingskort med angivelse af en kodelinje. [Kommunenavn] overførte imidlertid ikke beløbet ved anvendelse af angivelsen i indbetalingskortet til Samlet Betaling, men overførte den 14. juli 2021 derimod beløbet via nem-indbetaling til en konto tilhørende ATP Livslang Pension. Da beløbet ikke kunne placeres, blev det anbragt på en afklaringskonto, hvorfra det efter undersøgelse manuelt blev overført til Samlet Betaling den 19. juli 2021.

Den 17. september 2021 sendte Samlet Betaling en opkrævning til [kommunenavn] vedrørende arbejdsgiverbidrag for 2. kvartal 2021. Denne opkrævning indeholdt et rentebeløb på 55.777,68 kr. som følge af den forsinkede betaling for 1. kvartal 2021. Opkrævningen var sålydende:
”…

…”

Den 8. oktober 2021 rettede [kommunenavn] henvendelse til Samlet Betaling og forespurgte, hvorfor der skulle betales rente på 55.770,68 kr., da kommunen mente, at den havde betalt opkrævningen for 1. kvartal 2021 rettidigt.

Den 11. oktober 2021 besvarede Samlet Betaling kommunens forespørgsel således:
”…

…”

Kommunen fastholdt den 12. oktober 2021, at betalingen havde været rettidig, hvortil Samlet Betaling den 13. oktober 2021 anførte følgende:

”…

…”

Den 10. november 2021 klagede [kommunenavn] over opkrævningen af renter på 55.770,68 kr. I klagen er anført bl.a. følgende:
”…


…”
Samlet Betaling fastholdt renteopkrævningen i udtalelse af 8. december 2021, hvori er anført bl.a. følgende:

”Ankenævnet har i mail af 10. november 2021 anmodet Samlet Betaling om en udtalelse over en klage fra [kommunenavn] ([CVR-nr]). [Kommunenavn]klager over Samlet Betalings afgørelse af 13. oktober 2021 om, at der skal betales renter, fordi opkrævningen for 1. kvartal 2021 ikke er betalt rettidigt og at der ikke foreligger særlige omstændigheder i sagen, som kan ændre herved.
Samlet Betaling har gennemgået sagen på ny og fastholder opkrævningen af de opgjorte renter, jf. § 6 om morarenter i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag m.v. (Fællesopkrævningsbekendtgørelsen) og § 5 i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (Renteloven). Vi kan oplyse følgende om sagens forløb:
• Den 17. juni 2021 sender Samlet Betaling en opkrævning til [kommunenavn]vedrørende arbejdsgiverbidrag (Samlet Betaling) for 1. kvartal 2021 på 14.783.077,43 kr. Opkrævningen bliver sendt til [kommunenavn]digitale postkasse med forfaldsdato den 1. juli 2021 og sidste rettidige betalingsdag den 14. juli 2021.
• Betalingen bliver foretaget den 14. juli 2021 med en kontooverførsel fra [kommunenavn] til ATP's nemkonto.
• Samlet Betaling modtager beløbet den 19. juli 2021.
• Den 17. september 2021 sender Samlet Betaling en opkrævning til [kommunenavn] vedrørende arbejdsgiverbidrag for 2. kvartal 2021. På denne opkrævning tilføjes rentebeløb på 55.777,68 kr., som vedrører den forsinkede Betaling for 1. kvartal 2021.
• I henvendelse af 8. oktober 2021 spørger [kommunenavn], hvorfor der er tilføjet en rente på 55.777, 68 kr., da man mener at have betalt tidligere regninger til tiden.
• I mail af 11. oktober 2021 svarer Samlet Betaling, at beløbet vedr. 1. kvartal 2021 blev modtaget den 19. juli 2021 og forklarer rentens beregning. Samlet Betaling oplyser samtidigt, at hvis kommunen mener at have betalt rettidigt, så skal de sende en kopi af betalingskvitteringen, så vi kan kigge på sagen igen.
• Med henvendelse den 12. oktober 2021 sender [kommunenavn] kopi af oversig over kreditorposteringer.
• Den 13. oktober 2021 træffer Samlet Betaling afgørelse i sagen, og fastholder at der skal betales renter grundet for sen betaling, herunder at der efter en konkret vurdering ikke ses at vane tale om særlige omstændigheder, som kan medføre en eftergivelse af renterne.
• I henvendelse af 18. oktober 2021 oplyser [kommunenavn], at man fortsat mener at have betalt til tiden og medsender oversigt over "Detaljer for betaling".
• I mail af 25. oktober 2021 svarer Samlet Betaling, at betalingen skete til et forkert kontonummer, og henviser til afgørelsen af 13. oktober 2021, der bliver vedlagt i kopi.
• Samme dag — den 25. oktober 2021 — svarer [kommunenavn], at de ikke indbetaler til et kontonr., men bruger betalingsstrengen i bunden af girokortet.
• I mail af 28. oktober 2021 forklarer Samlet Betaling på ny, at kontooverførslen er foretaget forkert.

Det er afgørelsen af 13. oktober 2021, der er indbragt for Ankenævnet.

Af klagen til Ankenævnet fremgår det blandt andet, at [kommunenavn] mener at have indberettet beløbet til betaling med de rette indbetalingskortoplysninger og at en efterfølgende modregning systemmæssigt medførte, at betalingen automatisk blev ændret til ATP’s nemkonto. [Kommunenavn] mener at have betalt rettidigt.

Dersom Ankenævnet finder, at [kommunenavn]skal betale renter for forsinket betaling, så gør kommunen gældende, at renten er beregnet forkert og at det rette rente-beløb udgør kr. 15.491,86.

Hertil kan Samlet Betaling oplyse, at betalingen af de opkrævede bidrag for 1. kvartal 2021 ikke var modtaget hos Samlet Betaling på den senest rettidige betalingsdato den 14. juli 2021.

Det er arbejdsgiveren – i dette tilfælde [kommunenavn]– der har ansvaret for rettidig betaling af bidragene, jf. Fællesopkrævningsbekendtgørelsens § 5, stk. 4.
Indbetalingen i denne sag skete via en kontooverførsel fra [kommunenavn] til ATP’s nemkonto. Af indbetalingen fremgik der ikke et cvr.nr., hvorfor indbetalingen ikke kunne placeres og derfor blev beløbet maskinelt sat på en afklaringskonto. Om afklaringsskontoen kan vi oplyse, at den bliver gennemgået meget ofte og mindst 1 gang ugentligt for at sikre, at beløb placeres korrekt eller returneres til den arbejdsgiver, der har indbetalt beløbet. Indbetalingen fra [kommunenavn] blev foretaget onsdag den 14. juli 2021, og beløbet blev manuelt flyttet til Samlet Betaling mandag den 19. juli 2021 – der gik således 3 hverdage. Vores interne godkendelsesprocedurer for omplacering af beløb i denne størrelsesorden kræver manuel sagsbehandling af flere sæt øjne. Vi forsøger at sikre, at processerne sker så korrekt, sikkert og hurtigt som muligt.

Hvis bidragene ikke bliver indbetalt rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i Renteloven. Dette fremgår af Fællesopkrævningsbekendtgørelsens § 6. Rentesatsen på Samlet Betaling udgør p.t. 7,65 %.

[Kommunenavn]kan ikke betale med frigørende virkning til et andet kreditor-nr. eller en anden konto, der ikke er anvist af Samlet Betaling.

Hvis der foreligger særlige omstændigheder i en sag, har Samlet Betaling mulighed for at eftergive renten i det konkrete tilfælde, jf. § 7, stk. 2, i Fællesopkrævningsbekendtgørelsen. Det vil fx tale for at eftergive renter i henhold til denne regel, hvis en arbejdsgivers for sene bidragsindbetaling skyldes fejl begået af Samlet Betaling.

Vi finder ikke, at der er fremkommet oplysninger om sådanne særlige omstændigheder, at vi kan eftergive renter i denne sag. Vi har i sagen lagt vægt på, at den forsinkede indbetaling skyldes forhold hos [kommunenavn], samt at ansvaret for korrekt og rettidig indbetaling påhviler kommunen selv.

Samlet Betaling fastholder således afgørelsen om, at der foreligger forsinkelse med [kommunenavn] betaling af arbejdsgiverbidrag for 1. kvartal 2021 og at [kommunenavn] skal betale renter i sagen.

For så vidt angår påstanden om, at renterne er beregnet forkert, kan Samlet Betaling oplyse, at vi på ny har gennemgået renteberegningen i sagen.

Vi henviser til, som ovenfor oplyst, at der ved forsinket betaling beregnes renter med 7,65 % fra forfaldsdagen. Det fremgår af opkrævning af 17. juni 2021, at beløbet forfaldt til betaling den 1. juli 2021 med sidste rettidige indbetalingsdag den 14. juli 2021. Der skal derfor beregnes renter fra forfaldsdagen til den 19. juli 2021, hvor beløbet er modtaget.

Samlet Betaling er således ikke enige i [kommunenavn]beregning af renter på 15.491,86 kr. (jf. klagen), som da også efter deres egne oplysninger baserer sig på rente i 5 dage – fra 14.-19. juli 2021 (dvs. ikke fra forfaldsdagen, som rente-bestemmelsen foreskriver).

Samlet Betaling fastholder således, at det samlede rentebeløb udgør kr. 55.770,68

Vi kan supplerende oplyse, at rentebeløbet på kr. 55.770,68 fordeler sig som følger på de forskellige opkrævnings-dele, der er nævnt i Samlet Betalings opkrævning af 17. juni 2021:

AUB-bidrag: kr. 39.228,27
AES-bidrag & AES-afgift: kr. 15.930,95
AFU: . 253,29
Lønmodt. Feriemidler adm.: kr. 358,17

Renter i alt: kr. 55.770,68
…”

[Kommunenavn] har den 9. december 2021 til ovenstående haft følgende bemærkninger:

”…
Det anføres, at "[kommunenavn] kan ikke betale med frigørende virkning til andet kreditor-nr. eller en anden konto, der ikke er anvist af Samlet Betaling."

Der fremgår ikke et konto nr. på opkrævningerne fra Samlet Betaling (bilag 1 og 7), hvorfor kommunen ikke på disse kunne se et entydigt indbetalingssted.

Alle virksomheder skal have en nemkonto tilknyttet deres cvr. nr. Det fremgår af mails fra Samlet betaling, bilag 3, 4, 5 og 6, at Samlet Betaling i underskriftsfeltet anvender cvr. nr. 43405810.

Den nemkonto, som [kommunenavn] har fremsendt beløbet til, er den nemkonto, som er tilknyttet cvr. nr. 43405810.

Samlet betaling bærer selv ansvaret og risikoen for, at de anvender det korrekte cvr. nr. - specielt under hensyntagen til, at dette er knyttet til en nemkonto.

At beløbet af Samlet Betaling anses for modtaget rette sted fremgår også af, at beløbet ifølge det oplyste blot omposteres - det returneres ikke til afsender.

Det forhold at denne ompostering først sker efter nogle dage - og ikke straks - er alene et forhold, som Samlet Betaling bærer risikoen for.

[Kommunenavn] har derfor fremsendt beløbet til rette modtager.”

Ankenævnets begrundelse

De nærmere regler om opkrævning findes i bekendtgørelsen om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. (bekendtgørelse nr. 1360 af 02. december 2019).
Det fremgår af § 2, stk. 2, at opkrævningen sker kvartalsvis, dvs. fire gange årligt. Der er for hver opkrævning angivet en forfaldsdato og en sidste rettidige betalingsdag. For årets 1. kvartal er forfaldsdatoen 1. juli og sidste rettidige betalingsdag 14. juli.
Arbejdsgiveren har ifølge § 5, stk. 4, ”ansvaret for rettidig betaling af bidragene mv.”.
I den foreliggende sag er der tale om betaling for 1. kvartal 2021 med sidste rettidige betalingsdag den 14. juli 2021. Klager indbetalte det skyldige beløb inden for fristen, men til en forkert konto i ATP.
Ankenævnet tiltræder den af Samlet Betaling fremførte forståelse af bestemmelsen, hvorefter rettidig betaling ikke kan ske ved betaling til en anden konto i ATP end den af Samlet Betaling anviste.
Indbetaling af beløbet skete først til Samlet Betalings konto i ATP den 19. juli 2021.
Ankenævnet har i afgørelse af 6. oktober 2020, sag 2020-37, vedrørende [kommunenavn i sag 2020-37] tiltrådt, at rettidig betaling til Samlet betaling ikke kan ske ved betaling til en anden konto end den af Samlet Betaling anviste.
Opkrævningen fra Samlet Betaling til [kommunenavn] skete i form af et indbetalingskort med en entydig betalingsanvisning i form af en betalingsstreng. [Kommunenavn] fulgte ikke denne betalingsanvisning, men valgte i stedet at foretage betaling sidste rettidige betalingsdag til en nem-konto tilhørende ATP Livslang Pension, hvorved betalingen til Samlet Betaling blev forsinket.
Ankenævnet tiltræder derfor, at der som følge af for sen betaling skal betales renter som opkrævet af Samlet Betaling. De forhold, som [kommunenavn] har påberåbt sig vedrørende indbetaling til en nem-konto, kan ikke anses for en sådan særlig omstændighed, som kan føre til eftergivelse af renterne.


Ankenævnet stadfæster herefter den påklagede afgørelse.