Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2021-12 / 24-06-2021

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 6. april 2021 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 6. april 2021, hvorefter ATP ikke har mulighed for at udbetale ATP Livslang Pension før, XX (herefter klager) opnår folkepensionsalderen, som for hendes vedkommende er, når hun fylder 69 år.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mail af 8. april 2021 anført, at hun er flyttet permanent til udlandet, og at hun derfor har ret til at få ATP Livslang Pension udbetalt før tid. Klager henviser til, at andre pensioner kan udbetales ved fraflytning til udlandet.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 7. juni 2021 fastholdt sin afgørelse om, at klager først kan få udbetalt ATP Livslang Pension, når hun når den danske folkepensionsalder. Eftersom klager er fra 1998, er den aktuelle folkepensionsalder for hendes årgang 69 år. Ifølge de gældende regler om folkepensionsalder i lov om social pension, er det sandsynligt, at folkepensionsalderen for klagers årgang vil blive reguleret opad.

Reglen om, at ATP Livslang Pension tidligst kan udbetales ved den danske folkepensionsalder, fremgår af ATP-Loven § 9, stk. 1. Loven rummer ingen mulighed for at udbetale pensionen på et tidligere tidspunkt eller af andre grunde end alder. Der findes ingen særlige regler for tidligere udbetaling fx ved flytning til udlandet, tidligere pensionsalder i udlandet eller modtagelse af førtidspension.

Den danske folkepensionsalder fastsættes i lov om social pension § 1a, stk. 1. Det fremgår af bestemmelsens nr. 7, at klagers pensionsalder vil være 69 år, da hun er født efter den 31. december 1966. Folkepensionsalderen vil stige gennem planlagte reguleringer i forhold til udviklingen i den gennemsnitlige levetid, jf. lov om social pension § 1a, stk. 3.

ATP Livslang Pension er en tillægspension til den danske folkepension. Det er heller ikke muligt at få udbetalt dansk folkepension før folkepensionsalder.

Ved bopæl i udlandet sker udbetaling efter anmodning. Hvis man står registreret med korrekt adresse i udlandet, vil ATP orientere om muligheden for udbetaling ca. 3 måneder før folkepensionsalderen. Medlemmer i udlandet skal være opmærksomme på, at udbetaling af ATP’s ydelser ved dødsfald sker efter anmodning ved bopæl.

På baggrund af ovenstående fastholder ATP, at der med rette er givet afslag på udbetaling af ATP Livslang Pension til klager, da der ikke er lovhjemmel til at udbetale pensionen før folkepensionsalderen.

Partshøring

Klager er den 7. juni 2021 blevet hørt over ATP’s udtalelse og har i høringssvar den 14. juni 2021 fastholdt, at hun ikke er enig i ATPs afgørelse. Klager henviser til, at hun har kunnet få udbetalt opsparet pension hos Pensam ved permanent flytning til udlandet. Hun kan derfor ikke forstå, hvorfor ATP Livslang Pension ikke på samme måde kan udbetales før pensionsalderen. Klager spørger samtidig, om hun kan få ATP Livslang Pension udbetalt, hvis hun skifter statsborgerskab.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 9, stk. 1, udbetales tillægspension i form af egenpension månedsvis forud fra den 1. i måneden efter opnået folkepensionsalder. Folkepensionsalderen følger af lov om social pension § 1 a, stk. 1, nr. 4, og er for klager, som er født efter den 31. december 1966, 69 år.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udbetale ATP Livslang Pension på et tidligere tidspunkt end folkepensionsalderen. Dette gælder uanset, om klager permanent er flyttet til udlandet, og uanset om klager skifter statsborgerskab.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.