Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-30 / 13-09-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 31. maj 2018 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 31. maj 2018, hvorefter XX har fået afslag på ansøgning om tilskud til projektet ”XX”.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I brev af den 18. juni 2018 påklages AUBs afgørelse af 31. maj 2018, da klager mener, at afslaget er givet på et forkert grundlag.

Det anføres i klagen, at der bliver et stort behov for ernæringsassistenter de kommende år, og at det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at få flere elever i uddannelsesaftale, idet tilslutningen til uddannelsen i forvejen er meget lille. Desuden anfører klager, at alle elever har fået læreplads i forbindelse med grundforløbets afslutning, hvorfor der ikke er nogen elever at rekruttere af før til januar 2019, samt at det er blevet en udfordring at rekruttere elever til branchen.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 7. november 2018 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse.

Om sagens forløb har AUB oplyst, at AUB den 27. marts 2018 modtog en ansøgning fra det klager om tilskud. Den 31. maj 2018 afslog AUB at yde tilskud til klager med henvisning til manglende midler.

Til det af klager anførte har AUB oplyst, at reglerne om tilskudsordningerne findes i AUB-lovens § 12 b. I § 12 b, stk. 1, findes regler om tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder samt hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i erhvervsuddannelserne. I § 12 b, stk. 2, findes regler om tilskud til de faglige udvalgs udgifter til afholdelse af svendeprøver for elever under erhvervsuddannelse som voksne, jf. § 67 a, stk. 3, 2. pkt., i lov om erhvervsuddannelser.

Projektet ”XX" angår uddannelsen som ernæringsassistent. Uddannelsen som ernæringsassistent er dimensioneret uden praktikpladskrav og med kvote, hvilket også fremgår af ansøgningsskemaet fra klager.

Ved gennemgang af projektbeskrivelsen har AUB konstateret, at projektets aktiviteter blandt andet består i initiativer, som har til formål at rekruttere flere elever til uddannelsen, og som derfor foregår før grundforløbet. Desuden har AUB konstateret, at både ja- og nej-rubrikken er afkrydset ud for spørgsmålet i ansøgningsskemaet om, hvorvidt projektet retter sig mod elever, der er optaget på kvotepladser.

Indtil 1. januar 2018 fremgik det af ordlyden af AUB-lovens § 12 b, stk. 1, 1. pkt., at tilskudsmulighederne omfattede aktiviteter i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne. Ved en lovændring udgik dette af bestemmelsens ordlyd med virkning pr. 1. januar 2018. Af forarbejderne til lovændringen fremgår følgende:

”Med lovforslagets § 2, nr. 2, foreslås en ny affattelse af § 9 i lov om erhvervsuddannelser, hvorved der etableres en ny ordning for dimensionering af erhvervsuddannelser. Som følge af det foreslåede i § 2, nr. 2, vil der bl.a. kunne træffes beslutning om dimensionering således, at kun elever med en indgået uddannelsesaftale kan optages på uddannelsen (uddannelser med praktikpladskrav).

For uddannelser med praktikpladskrav vil det imidlertid ikke være relevant at yde vejledning om uddannelsesmuligheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb, men derimod før grundforløbets begyndelse.

Det foreslåede indebærer, at der for sådanne uddannelser vil være mulighed herfor med tilskud efter § 12 b, stk. 1, 1. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Der tilsigtes i øvrigt ikke ændringer med hensyn til muligheden for at tilrettelægge vejledningen for andre uddannelser således, at den som hidtil finder sted i overgangen fra grundforløb til hovedforløb.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2.1 i de almindelige bemærkninger.”

På grundlag af disse forarbejder til lovændringen og dialog med UVM i januar 2018 om forståelsen af lovændringen har AUB vurderet, at det ikke har været hensigten med lovændringen at ændre gældende ret i forhold til tilskudsmuligheder for uddannelser som i den konkrete sag, hvor uddannelsen er dimensioneret uden praktikpladskrav og med kvote. På denne baggrund finder AUB, at der – uanset at dette ikke fremgår af ordlyden af § 21 b, stk. 1, efter 1. januar 2018 – som hidtil må stilles krav om, at aktiviteter skal ligge i overgangen fra grund- og hovedforløb, når et projekt vedrører en uddannelse som i den aktuelle sag. Heraf følger det, at det ikke er muligt at yde tilskud til de af de planlagte aktiviteter i projekt-nr. XXXX, der er planlagt til at ligge forud for perioden mellem grund- og hovedforløb.

For så vidt angår andre af de planlagte aktiviteter i projektet har AUB ikke umiddelbart kunnet udelukke, at disse aktiviteter kan opfylde betingelserne for tilskud fra AUB. Som AUB umiddelbart har forstået ansøgningen, vil der i nogle tilfælde være tale om aktiviteter, som ligger mellem grund- og hovedforløb, og som retter sig mod de elever, som kvoten omfatter, og som ligger inden for et indsatsområde som nævnt i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, jf. nedenfor.

AUB’s bestyrelse har med hjemmel i dagældende § 12 b, stk. 2, udstedt bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg som nævnt i AUB-lovens § 12 b, stk. 1. Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af nedenstående indsatsområder:

  1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på praktikpladser eller elever.
  2. Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til.
  3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet.
  4. Elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at tilskud ydes inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Hvis de samlede ansøgninger om tilskud i en ansøgningsrunde overstiger beløbet, der er fastsat på finansloven, kan AUB afslå ansøgningerne eller give tilskud til en del af udgifterne forbundet med aktiviteterne. Det følger således af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at ansøgerne ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud, selvom de måtte opfylde betingelserne for at modtage tilskud.

I 2018 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud i medfør af AUB-lovens § 12 b. Imidlertid fremgår det af forarbejderne til ændringen af AUB-loven pr. 1. januar 2018, hvorved førnævnte regel om tilskud til svendeprøver blev indsat som nyt stykke 2 i AUB-lovens § 12 b, at tilskud til denne regel skulle tilrettelægges inden for rammerne af de midler, der afsættes til formål som nævnt i AUB-lovens § 12 b, stk. 1. Desuden fremgår det af forarbejderne, at dette skønnes at medføre merudgifter i AUB svarende til 3 mio. kr. Af de resterende 27 mio. kr. afsatte AUB 75 pct. af puljen, dvs. 20.250.000 kr. i 2018, til første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2018, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

AUB modtog ansøgninger for ca. 40,5 mio. kr. til første ansøgningsrunde i 2018, hvilket denne sag vedrører. AUB har derfor prioriteret de indkomne ansøgninger. Der er ikke regler i bekendtgørelsen for, hvordan AUB skal vurdere og prioritere ansøgningerne, men det er overladt til AUB’s administration at fastlægge retningslinjer herfor.

Om AUB’s praksis oplyses det, at AUB først frasorterer de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, dvs. hvor ansøgerne ikke er omfattet af målgruppen, ansøgninger, der ikke er underskrevet af ansøger, ansøgninger, der ikke er påtegnet af det faglige udvalg og ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb. AUB frasorterer derefter de ansøgninger, hvor alle de planlagte aktiviteter falder uden for de typer aktiviteter, der kan ydes tilskud til. Er der fortsat ikke dækning til alle de resterende projekter, frasorteres de ansøgninger, hvor en del af aktiviteterne falder uden for, medmindre disse aktiviteter skønnes at være uden betydning for det ansøgte beløb. Og herefter tages fat på at vurdere og prioritere de ansøgninger, hvor hele projektet og alle aktiviteter falder inden for det, der kan ydes tilskud til.

Da der i den pågældende ansøgningsrunde var så mange ansøgninger, at der end ikke har været dækning til de ansøgninger, hvor alle aktiviteter har ligget inden for indsatsområderne og de lovgivningsmæssige rammer i AUB-lovens § 12 b, stk. 1, kom AUB til det resultat, at projektet ikke kunne støttes i denne runde.

På baggrund af en samlet vurdering af ansøgningen fandt AUB således, at selvom der kan være aktiviteter i ansøgningen, der falder inden for formålet og rammerne, kunne projekt-nr. XXXX, ikke støttes i den pågældende runde.

Det af klager anførte har ikke ført til en ændret vurdering hos AUB. AUB har herved lagt vægt på, at oplysningerne ikke ændrer ved, at dele af projektets aktiviteter må anses for at ligge uden for den lovgivningsmæssige ramme, og at projektet derfor har været prioriteret og vurderet i overensstemmelse med AUBs praksis.

Sammenfattende fastholder AUB således afgørelsen af 31. maj 2018 om, at AUB ikke yder tilskud til det ansøgte projekt i første ansøgningsrunde i 2018.

AUB henviser afslutningsvis til Ankenævnets sag 2015-88, hvor Ankenævnet stadfæstede en afgørelse, hvor AUB havde afslået at yde tilskud til et projekt, idet en del af aktiviteterne faldt uden for de aktiviteter, der kan ydes tilskud til.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1436 af 27. november 2017 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne ansøgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden med ansøgningsfrist den 1. april 2018 var der afsat midler på i alt 20,25 mio. kr., og AUB modtog ansøgninger for 40,5 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de formelle krav og herefter ansøgninger, hvor alle aktiviteter falder uden for det, der kan ydes tilskud til. Da der fortsat ikke var midler til at imødekomme til resterende ansøgninger, frasorterede AUB de ansøgninger, hvor dele af aktiviteterne fald uden for det, der kan ydes tilskud til.

AUB henviser i sin udtalelse til, at der i den pågældende ansøgningsrunde var så mange ansøgninger, at AUB ikke kunne yde tilskud til samtlige ansøgninger, hvor alle aktiviteter lå inden for indsatsområderne og de lovgivningsmæssige rammer. AUB fandt således efter en samlet vurdering, at selvom der kunne være aktiviteter i ansøgningen, der faldt inden for formålet og rammerne, kunne projektet ikke støttes i den pågældende runde.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af ansøgningen fra det lokale uddannelsesudvalg for ernæringsassistenter og stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 31. maj 2018.