Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2018-21 / 22-03-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 26. juni 2018 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 26. juni 2018, hvorefter ATP ikke har mulighed for at tage stilling til, om der skulle have været indberettet og registreret ATP-bidrag for klager for perio- den 1979-1990, da klager ikke har henvendt sig til ATP før udløbet af indsigelsesfristerne i ATP- loven, jf. denne lovs § 36, stk. 1.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i mail af 10. juli 2018 anført, at hun den 2. marts 1984, hvor ATP oplyser at have sendt hende et kontoudtog, var lærer på XX skole i USA og aldrig har modtaget noget udtog. De så aldrig noget fra myndigheder og modtog hverken selvangivelse eller årsopgørelse, dem beholdt administrationen. Dette gælder perioden fra 1976 til 1985.

Fra 1985 til 1990 var det XX kommune, der sørgede for bistandshjælp eller revalidering til klager, og i den periode har hun heller ikke modtaget nogen meddelelse om ATP bidrag. ATP’s afgørelse er efter hendes opfattelse selvmodsigende. Hvordan kan man gøre indsigelse mod noget, man ikke får at vide.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 30. august 2018 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ATP på anmodning den 5. marts 2018 sendte en oversigt over klagers ATP-indbetalinger fra 1971-2018. Klager oplyste så, at hun manglede ATP indbetaling fra Virksomhed X i årene 1979-1983 og fra skole X 1983-84 samt fra XX Kommune 1985-1990.

I afgørelse af 26. juni 2018 skrev ATP, at ATP ikke havde mulighed for at tage stilling til, om der skulle have været indberettet, indbetalt og registreret ATP-bidrag for klager for perioden 1979- 1990, idet hun havde henvendt sig til ATP efter udløbet af ATP-lovens indsigelsesfrister, jf. ATP- lovens § 36, stk. 1.

ATP har undersøgt klagers tidligere adresser i CPR-registret og kan konstatere, at hun ikke på noget tidspunkt i de relevante år har været registreret som værende udrejst af Danmark. Hun har gennem årene været registreret med danske adresser. ATP lægger til grund, at kontoudtog er sendt til den på det relevante tidspunkt oplyste CPR-registeradresse, hvorfor indsigelser er omfattet af 3-års indsigelsesfristen regnet fra orienteringstidspunktet, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1, 1. pkt., hvoraf det fremgår, at indsigelse mod størrelsen af de bidrag, der er konteret for et medlem, ikke kan fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af kontoudskrift fra ATP vedrørende bidraget.

ATP kan supplerende oplyse, at i tilfælde, hvor det ikke har været muligt for ATP at underrette lønmodtager på grund af manglende adresseoplysning/kontaktoplysning, da kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle have været indbetalt til ATP, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1, 2. pkt.

Der er ikke noget selvmodsigende i, at der ikke er sket underretning i år, hvor der ikke er indbetalt noget bidrag. Underretning gives, når der er bidrag at underrette om, ikke når der ikke er noget at underrette om.

ATP fastholder derfor, at klager har fortabt adgangen til at gøre indsigelse, hvorfor ATP ikke har mulighed for at tage stilling til, om der skulle have været indberettet, indbetalt og registreret ATP-bidrag for hende for perioden 1979-1990.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 36, stk. 1, 1. pkt., kan indsigelse mod størrelsen af de bidrag, der er konteret for et medlem, ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af kontoudskrift fra ATP ved- rørende bidraget. I andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle være indbetalt til ATP, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1, 2. pkt.

Af de grunde, som ATP har anført, tiltræder Ankenævnet, at det i forhold til lovens indsigelsesfrister var for sent, da klager henvendte sig til ATP den 5. marts 2018 vedrørende indbetaling af ATP- bidrag for perioden 1979-90.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.