Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2019-16 / 18-09-2019

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 13. december 2018 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 3. december 2018, hvorefter XX ikke er berettiget til praktikbonus ud over de udbetalte 741,12 kr. pr. merbeskæftiget praktikårselev samt ikke er berettiget til udbetaling af fordelsbonus for 2017.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Klagen

I klagen af 3. januar 2019 har klager anført, at virksomheden formoder, at der er sket en fejl, idet det af informationsmaterialet på virk.dk fremgår, at arbejdsgivere kan forvente at få op til 15.000 kr. pr. praktikårselev i praktikbonus. Det må desuden bero på en fejl, at virksomheden ikke har modtaget fordelsbonus, idet vejgodstransportuddannelsen fremgår af Undervisningsministeriets liste over fordelsuddannelser i 2017.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 11. marts 2019 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse. AUB har oplyst, at reglerne om fordelsbonus og praktikbonus for 2017 følger af lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018 (AUB-loven) §§ 15 e og f, der omhandler den aktuelle ordning om ”Statslig bonus for 2017 for praktikpladser inden for fordelsuddannelser og for merbeskæftigelse i praktikpladser”.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har med hjemmel i AUB-lovens § 15 e, stk. 8, og § 15 f, stk. 6, udstedt bekendtgørelse nr. 744 af 14. juni 2017 om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere, der nærmere regulerer bonussens beregning, dens udbetaling m.v.

Praktikbonus

Det følger af AUB-lovens § 15 f, stk. 4, at bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af den på finansloven fastsatte pulje, som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårsele- ver i 2017. Bonus kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. praktikårselev.

Praktikbonussen i 2017 bestod af en fast pulje på 10 mio. kr. Da mange arbejdsgivere i 2017 opfyldte kravet for at opnå praktikbonus, blev den enkelte arbejdsgivers del af puljen dermed mindre end det oplyste maksimale beløb på 15.000 kr. Den aktuelle praktikbonus, som hver arbejdsgiver fik udbetalt, udgjorde således alene 741,12 kr. pr. praktikårselev.

Fordelsbonus

Det følger af § 15 e, stk. 4 og 6, om fordelsbonus 2017, at Undervisningsministeren i 2017 offentliggør en liste over godkendte forventede fordelsuddannelser for 2017 på Undervisningsministeriets hjemmeside. Der foretages i 2018 en opgørelse af, hvilke fordelsuddannelser der kan udløse bonus for 2017. Det er alene uddannelserne på listen over forventede fordelsuddannelser for 2017, som undervisningsministeren godkender og offentliggør, jf. stk. 6, der indgår i opgørelsen.

Vejgodstransportuddannelsen var i 2017 udnævnt til fordelsuddannelse, men uddannelsen indgik ikke i Undervisningsministeriets endelige opgørelse i 2018 som en 2017-fordelsuddannelse. AUB kan derfor ikke udbetale 2017-bonus for denne uddannelse.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om fordelsbonus og praktikbonus for 2017 følger af lovbekendtgørelse nr. 811 af 20. juni 2018 (AUB-loven) §§ 15 e og f, der omhandler den aktuelle ordning om ”Statslig bonus for 2017 for praktikpladser inden for fordelsuddannelser og for merbeskæftigelse i praktikpladser”.

Det følger af AUB-lovens § 15 f, stk. 4, at bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af den på finansloven fastsatte pulje, som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i 2017. Bonus kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. praktikårselev.

Praktikbonussen i 2017 bestod af en fast pulje på 10 mio. kr. og da mange arbejdsgivere i 2017 opfyldte kravet for at opnå praktikbonus, blev den aktuelle praktikbonus, som hver arbejdsgiver fik udbetalt, således alene 741,12 kr. pr. praktikårselev.

Reglerne om fordelsbonus for 2017 følger af § 15 e. Efter stk. 6 offentliggør undervisningsministeren i 2017 en liste over godkendte forventede fordelsuddannelser for 2017. I 2018 afgør Undervisningsministeriet endeligt, hvilke fordelsuddannelser der opfylder de i stk. 4 opstillede kriterier for at kunne udløse bonus for 2017. Det er alene uddannelserne på sidstnævnte liste, der kan udløse fordelsbonussen.

Vejgodstransportuddannelsen blev i 2017 udnævnt til fordelsuddannelse, men uddannelsen indgik ikke i Undervisningsministeriets endelige opgørelse i 2018 som en 2017-fordelsuddannelse. Uddannelsen berettiger således ikke til udbetaling af 2017-bonus.

Ankenævnet tiltræder herefter AUBs afgørelse.