Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-60 / 27-05-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 21. juni 2017 fra Samlet Betaling

Ankenævnet stadfæster Samlet Betalings afgørelse af 21. juni 2017, hvorefter xx ikke kan fritages for betaling af finansieringsbidrag i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Xx har ved mail af 29. juni 2017 og indsendelse af supplerende bemærkninger den 22. august 2017 klaget over, at Samlet Betaling har givet afslag på fritagelse for betaling af finansieringsbidrag for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016 på i alt 60.717,76 kr. Xx henviser til, at man var af den opfattelse, at skolen ikke skulle indsende en ansøgning, da man havde haft en midlertidig dispensation. Der henvises til rådgivning fra ATP samt rådgivning fra interesseorganisation xx og revisionsfirmaet xx.

Xx har i forbindelse med partshøring over udtalelse fra Samlet Betaling den 25. oktober 2017 anført, at ATP i sin udtalelse ikke har kommenteret på det forhold, at der tidligere er sket tilbagebetaling af et beløb på 17.313,71 kr., som vedrørte 1. kvartal 2016, og som var opkrævet den 8. juni 2016, og at xx finder, at der ved afgørelsen bør lægges vægt på § 3 i bekendtgørelse nr. 596 af 2. juni 2016 om beregning af finansieringsbidrag, idet der ikke konkret står, at § 3, stk. 7, om, at ansøgning om fritagelse skal være indgivet senest 3 år efter, at finansieringsbidraget er blevet betalt, ikke gælder for bidrag vedrørende perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2016.   

ATPs udtalelse i anledning af klagen

Samlet Betaling har i udtalelse af 16. oktober 2017 fastholdt sin afgørelse. Samlet Betaling oplyser i udtalelsen, at Samlet Betaling den 20. juni 2016 fremsendte en orienteringsskrivelse til xx, hvoraf det fremgik, at det var muligt at få fritagelse for betaling af finansieringsbidrag. Orienteringsskrivelsen blev sendt til arbejdsgivere, der tidligere havde fået henstand med betaling af finansieringsbidrag. Det fremgik af skrivelsen, at ansøgningen skulle være modtaget inden den 30. september 2016. Samlet Betaling henviser til, at såfremt xx tidligere er blevet misinformeret, så vil orienteringsskrivelsen fjerne enhver tvivl om, hvorvidt der automatisk bliver givet fritagelse for betaling af finansieringsbidraget, og at det fremgår tydeligt af skrivelsen, at fritagelse kræver en ansøgning senest den 30. september 2016.

Xx fremsendte den 24. april 2017 en anmodning om henstand og fritagelse for betaling af finansieringsbidrag for årene 2014, 2015 og 2016.

Det fremgår videre af udtalelsen, at xx den 8. juni 2016 var blevet opkrævet finansieringsbidrag for 1. kvartal 2016, men at beløbet blev betalt tilbage med henvisning til, at der var tale om en fejlopkrævning. Samlet Betaling har i en supplerende udtalelse fra den 17. januar 2018 oplyst, at Samlet Betaling (ATP) ikke burde have opkrævet beløbet, eftersom der tidligere var blevet udmeldt midlertidig henstand med opkrævning og betaling af finansieringsbidraget. Samlet Betaling finder det beklageligt, at der fejlagtigt er fremsendt en opkrævning med betaling af finansieringsbidrag i en periode, hvor der er blevet givet midlertidig henstand. Udtalelsen er vedlagt til orientering.

I udtalelsen af 17. januar 2018 oplyser Samlet Betaling endvidere i forhold til bemærkningen fra xx om, at afgørelsen bør træffes efter bekendtgørelsens § 3 i stedet for efter § 16, at der med § 16 er taget konkret stilling til ansøgningsfristen for de bidrag, der relaterer sig til den periode, hvor der har været givet midlertidig henstand med betaling. Afgørelsen skal derfor efter Samlet Betalings opfattelse træffes i henhold til § 16.

I forhold til spørgsmålet om rådgivning om behov for ansøgning anfører Samlet Betaling i udtalelsen, at ATP ikke har registreret nogen henvendelser fra Krebs Skole, hvor der er blevet oplyst, at en ansøgning er unødvendig, når skolen tidligere er givet midlertidig dispensation. ATP har dog journaliseret en henvendelse fra den 19. april 2017, hvor xx er blevet oplyst om, at ansøgning om fritagelse for betaling af finansieringsbidrag skulle være modtaget senest den 30. september 2016.

Ankenævnets begrundelse

Sagen omhandler fritagelse for betaling af finansieringsbidrag i henhold til bekendtgørelse nr. 596 af 2. juni 2016 om beregning af finansieringsbidrag.

Det følger af § 3 i bekendtgørelse nr. 596 af 2. juni 2016 om beregning af finansieringsbidrag, at der kan ske fritagelse for pligt til at betale finansieringsbidrag, når private arbejdsgivere er omfattet af omvendt momsbetalingspligt. Det fremgår videre af § 3, stk. 7, i samme bekendtgørelse, at det er en betingelse for tilbagebetaling af finansieringsbidrag, at arbejdsgiveren har indgivet ansøgning om fritagelse senest 3 år efter, at finansieringsbidraget er blevet betalt. 

Xx har været omfattet af reglerne om omvendt momsbetalingspligt.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2016, jf. § 15. Af en overgangsbestemmelse i bekendtgørelsens § 16 fremgår videre, at ansøgning om fritagelse for at betale finansieringsbidrag, jf. § 3, som vedrører perioden 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016, skal være indgivet til Arbejdsmarkedets Tillægspension inden den 30. september 2016.

Det fremgår af sagens oplysninger, at xx først har ansøgt om fritagelse for betaling af finansieringsbidrag for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2016 den 24. april 2017. Ansøgningen er således fremsendt efter ansøgningsfristens udløb den 30. september 2016.

Ankenævnet tiltræder det, som Samlet Betaling i udtalelse af 17. januar 2018 har anført om, at afgørelsen skal træffes efter § 16 i bekendtgørelse nr. 596 af 2. juni 2016 om beregning af finansieringsbidrag, idet der med overgangsbestemmelsen er taget specifik stilling til, hvordan sager om finansieringsbidrag, jf. § 3, som vedrører perioden 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016, skal behandles. Ankenævnet tiltræder således Samlet Betalings afgørelse, at xx ikke kan fritages for betaling af finansieringsbidrag i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016.

Det forhold, at xx har været af den opfattelse, at de ikke har skullet ansøge om fritagelse, fordi de tidligere havde fået tilbagebetalt et i strid med meddelt henstand fejlopkrævet beløb, som vedrørte perioden, kan ikke føre til et andet resultat. Det samme gælder om det forhold, at revisor i et nyhedsbrev har vejledt om, at skoler, der har haft en midlertidig dispensation siden 2014, ikke skal foretage sig noget, medmindre de modtager en opkrævning fra FIB. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at der fremgår klart af orienteringsbrevet af 20. juni 2016 til xx, som skolen erkender at have modtaget i skolens digitale postkasse den 27. juni 2016, at skolen skal søge om at blive fritaget for betaling af finansieringsbidrag, og at ansøgningen skal være modtaget hos Samlet Betaling inden den 30. september 2016.

Ankenævnet stadfæster herefter Samlet Betalings afgørelse af 21. juni 2017.