Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-57 / 19-01-2018

Afgørelse vedrørende klage fra xx over afgørelse af 1. maj 2017 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 1. maj 2017, således at AUB skal refundere klagers relevante udgifter i forbindelse med elevs hjemrejse fra Australien, efter afslutningen af elevens praktikophold. Ankenævnet sender sagen tilbage til AUB til beregning og udbetaling af refusionen.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i brev af 25. maj 2017 og høringssvar af 17. august 2017 anført, at der i forbindelse med elevens udrejse blev købt en enkeltbillet, da det ikke på daværende tidspunkt var afklaret, hvornår praktikopholdet sluttede. Hjemrejsebilletten blev købt, så snart hjemrejsetidspunktet var fastlagt, hvilket var ca. 1 måned før hjemrejsen. Der står ikke nogen steder i reglerne mv., at man skal rejse direkte hjem til Danmark. Klager og elev ringede inden udrejsen til AUB og spurgte, om det var muligt at tage nogle stop på flyveturen hjem. De fik at vide, at det var der ingen problemer i, så længe de indsendte dokumentation for udgifterne til billetterne og en billet fra Australien til København. Klager mener derfor at være berettiget til at få dækket udgifterne til en enkeltbillet Australien-København, købt 1 måned før afrejse, samt kørselsudgifter fra lufthavnen og hjem.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 29. juni 2017 fastholdt sin afgørelse. AUB henviser til, at AUB kan refundere arbejdsgivers udgifter til rejsehjælp, jf. AUB-lovens § 10, samt § 1, stk. 3, nr. 2, og § 5, stk. 5, i bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. I henhold til AUB-lovens § 9, stk. 2, nr. 2, kan der refunderes rejsehjælp til Danmark i forbindelse med praktikperiodens afslutning.

Det er AUB’s opfattelse, at elevs hjemrejse til Danmark ikke havde direkte forbindelse med afslutningen af praktikpladsen, men derimod afslutningen af en månedlang privat rundrejse til New Zealand, Kina mv.

Det er endvidere AUBs opfattelse, at den billet der ønskes refunderet, ikke udgør den billigste offentlige befordring, og at udgiftens størrelse ikke er tilstrækkeligt dokumenteret over for AUB. AUB mener, at det har været muligt at finde en væsentlig billigere billet end den, der er ansøgt om refusion for. Dels kunne man have købt en returbillet i forbindelse med udrejse, dels kunne man have købt en billet på et tidligere tidspunkt end 14 dage/1 måned før praktikopholdets afslutning.

AUB fastholder på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at refundere udgiften til udrejsen.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 10 i AUB-loven kan AUB yde hel eller delvis refusion af udgifter, som en arbejdsgiver har afholdt i forbindelse med udstationering af elever med en erhvervsuddannelse i udlandet. Det følger af § 1, stk. 3, nr. 2, i PIU-bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017, at AUB yder arbejdsgiveren fuld refusion til dækning af rejse- og flytteudgifter, der er afholdt af arbejdsgiveren. Bestemmelsen er identisk med bestemmelsen i den før 1. juni 2017 gældende bekendtgørelse (nr. 1274 af 13. november 2015).

Efter bekendtgørelsens § 5, stk. 5, beregnes rejsehjælp altid på grundlag af de afholdte udgifter, dog højst svarende til udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Efter afslutningen af elevs praktikophold i Australien købte hans arbejdsgiver,  xx, flybilletter hjem til Danmark via bl.a. New Zealand og Kina, således at den samlede rejse hjem til Danmark tog ca. 1 måned.

Ankenævnet bemærker, at der ikke i refusionsbestemmelserne er en nærmere præcisering af, at hjemrejsen skal foretages i umiddelbar tilknytning til afslutningen af praktikpladsen for at berettige til støtte. AUB informerer heller ikke herom på sin hjemmeside eller på ansøgningsblanketten. Efter eget udsagn har klager og elev også forinden udrejsen i oktober 2016 fået oplyst af AUB, at det er muligt at gøre nogle stop på hjemrejsen til Danmark.

Ankenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at nægte refusion af arbejdsgivers udgifter i forbindelse med hjemrejsen efter afslutning af praktikperioden med henvisning til, at rejsen ikke er direkte fra praktikstedet til Danmark. Efter bekendtgørelsens § 5, stk. 5, kan arbejdsgiver dog højst få dækket udgifter til hjemrejsen svarende til den billigste befordring med offentlige transportmidler.

Ankenævnet finder desuden, at det må bero på en konkret vurdering på købstidspunktet, hvilken befordring der er den billigste. Returbilletter, der er købt ved praktikforløbets start, er ikke nødvendigvis billigere end enkeltbilletter, hvis fx tidspunktet for returrejsen ikke er kendt i forvejen, eller der er mulighed for at få særlige rabatter ved at købe billetten på et bestemt tidspunkt i forhold til rejsedatoen.

Ankenævnet finder, at der i det konkrete tilfælde ikke er grundlag for at tilsidesætte arbejdsgivers valg af billettype eller købstidspunkt, henset til at praktikforløbets afslutning ikke var kendt på udrejsetidspunktet.

Ankenævnet sender sagen tilbage til AUB til beregning og udbetaling af rejsehjælpen.