Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-10 / 15-10-2017

Afgørelse vedrørende XX’s klage over afgørelse af 16. juni 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om skattenedslag for seniorer (SFS)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 16. juni 2014, således at XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven opgøres til 33 % for 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev modtaget den 10. juli 2014 klaget over ATP’s afgørelse af 16. juni 2014. I klagen anfører XX, at han havde indgået en skriftlig halvårs aftrædelsesaftale med KOMMUNE, hvor han var fritstillet men stadig lønansat til den 31. maj 2013. Den 13. april 2013 blev han omfattet af lærer lockouten og modtog ikke løn fra KOMMUNE. FAGFORENING indbragte spørgsmålet om lønudbetaling til fritstillede lærere omfattet af lockouten for Retten i BY, og klager har derfor ønsket udsættelse af sagen hos Ankenævnet.

Den 17. maj 2017 oplyste XX i mail, at FAGFORENING ikke fik medhold ved Retten i BY.

ATP's udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 6. august 2014 fastholdt sin afgørelse, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2013 er 33 %.

ATP har til sagen oplyst, at ATP ved brev af februar 2014 opgjorde XX’s beskæftigelses grad for 2013 til 9 %. Den 18. marts 2014 kontaktede XX ATP telefonisk og indsendte efterfølgende den 22. marts og 7. april 2014 dokumentation for ansættelsesforhold i form af lønsedler. Ved afgørelse af 16. juni 2014 forhøjede ATP på baggrund af den modtagne dokumentation beskæftigelsesgraden for 2013 til 33 % og oplyste, at den samlede beskæftigelsesgrad for årene 2009 til 2013 herefter var 87 %.

ATP opgør som udgangspunkt beskæftigelsesgraden for en person maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. Gør den pågældende indsigelse over for ATP over den opgjorte beskæftigelsesgrad, vurderer ATP den konkrete sag med henblik på at afgøre, om der er dokumenteret yderligere fuldtidsbeskæftigelse, der kan medføre forhøjelse af den pågældendes beskæftigelsesgrad. Ved denne vurdering tages der udgangspunkt i, om der er ATP-bidragspligtige timer, som mangler at blive medregnet, og som resulterer i, at timetallet i lønperioden opfylder timekravet til fuldtidsbeskæftigelse i ATP-lovgivningen. Ved afgørelsen af, om beskæftigelsen har været tilstrækkelig til at blive anset som fuldtidsbeskæftigelse, tager ATP udgangspunkt i ATP-bidragspligtige timer i de enkelte lønperioder i løbet af året. Udgangspunktet er således, at kun perioder med mindst 27 timer for ugelønnede, 54 timer for 14 dages-lønnede og 117 timer for månedslønnede kan tælle med som fuldtidsbeskæftigelse.

Af de indberettede ATP-bidrag sammenholdt med den modtagne dokumentation fremgår det, at der for månederne januar, februar, marts og maj 2013 er udbetalt løn for fuldtidsbeskæftigelse svarende til 4 måneder. Der er udbetalt løn for april måned, men denne løn er modreguleret i maj måneds løn. Løn udbetalt i juni måned er fratrædelsesgodtgørelse, som ikke medregnes i beskæftigelsesgraden, da der ikke er tale om ATP-bidragspligtig lønmodtagerbeskæftigelse.

ATP finder på denne baggrund, at beskæftigelsesgraden for 2013 kan opgøres til 33 % svarende til 4 måneders beskæftigelse.

April måned medregnes ikke i beskæftigelsesgraden, da der ikke er ATP-bidragspligtige timer under lockout. Såfremt XX får tilkendt løn i april måned på grund af sin fritstilling, vil ATP kunne medregne denne måned. I givet fald vil beskæftigelsesgraden 2013 kunne opgøres til 42 % og den samlede beskæftigelsesgrad til 89 %. Det betyder, at selvom april måned medregnes, vil XX ikke opfylde kravet om mindst 90 % i samlet beskæftigelsesgrad, og han vil derfor ikke kunne opnå ret til skattenedslag.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Efter ATP-lovens § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension forstås der ved fuldtidsbeskæftigelse beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag for den periode, hvor vedkommende anses for lønmodtager.

Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, endelig opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven.

Det er oplyst af ATP, at der i månederne januar, februar, marts og maj 2013 er indbetalt ATP-bidrag for XX som fuldtidsbeskæftiget månedslønnet.

Det er endvidere oplyst, at XX som fritstillet lærer var omfattet af lockout i april 2013. Under lockouten stod han ikke i et ATP-bidragspligtigt ansættelsesforhold til kommunen.

På baggrund af det til sagen oplyste anses XX herefter for at have været fuldtidsbeskæftiget i 4 måneder i 2013, hvilket svarer til en beskæftigelsesgrad på 33 %. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at XX grundet lockout ikke har været i et ansættelsesforhold i april 2013 og dermed ikke opfyldt beskæftigelseskravet efter skattenedslagsloven i denne måned.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 16. juni 2014, således at XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven opgøres til 33 % for 2013.