Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-40 / 14-12-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) afgørelse af 24. februar 2017

Ankenævnet stadfæster ATP's afgørelse af 24. februar 2017, hvorefter XX’s beskæftigelses grad efter skattenedslagsloven er 42 % for indkomståret 2016.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 21. marts 2017 klaget over, at ATP har opgjort hendes beskæftigelsesgrad for 2016 til 42 %. Hun mener at have haft yderligere beskæftigelse efter den 31. maj 2016, som ville kunne bringe hendes samlede beskæftigelsesgrad op på eller over de 90 %.

ATP's udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 11. maj 2017 fastholdt, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2016 er 42 % og oplyser, at ATP i brev dateret februar 2017 oplyste XX, at hendes beskæftigelsesgrad for 2016 var beregnet til 42 %, og at den samlede beskæftigelsesgrad for 2012-2016 derfor kunne opgøres til 89 %.

Den 13. februar 2017 henvendte XX sig telefonisk til ATP vedrørende opgørelsen af beskæftigelsen for 2016. ATP oplyste, at perioden 1. januar 2016 til 31. maj 2016 var medregnet i den maskinelle opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2016, idet der i de 5 måneder var indberettet fuldt ATP-bidrag fra arbejdsgiver. XX oplyste, at hun også havde nogle timer i de efterfølgende måneder, og ATP anmodede derfor om at modtage dokumentation herfor.

Med brev af 13. februar 2017 sendte XX kopi af lønsedler for juli, august, oktober og november måned 2016.

Den 24. februar 2017 traf ATP afgørelse om, at beskæftigelsesgraden for 2016 ikke kunne forhøjes på baggrund af den modtagne dokumentation, idet der ikke var yderligere fuldtidsbeskæftigelse, som kunne indgå i beregningen af graden.

I klagen af 21. marts 2017 anfører XX, at hun er uenig i afgørelsen, fordi hun mener at have været beskæftiget i yderligere timer efter den 31. maj 2016, hvilket vil bringe hendes samlede beskæftigelsesgrad op på eller over de 90 %.

ATP kan oplyse, at for at blive berettiget til et skattenedslag skal en person, der omfattes af § 1, stk. 2, nr. 1 (lønmodtager) i skattenedslagsloven bl.a. opfylde et arbejdstidskrav iht. skattenedslagslovens § 4. Det fremgår af § 4, stk. 3, at ATP træffer afgørelse om, hvorvidt en lønmodtager opfylder arbejdstidskravet.

For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår, fra og med personen fylder 60 år, til og med personen fylder 64 år, være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller 2a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Arbejdstidskravet kan, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for yderligere ATP-bidragspligtig fuldtidsbeskæftigelse over for ATP.

Som månedslønnet skal senior have været beskæftiget mindst 117 timer om måneden for at blive betragtet som fuldtidsbeskæftiget.

Af de indberettede ATP-bidrag for XX fremgår det, at der i 2016 er indberettet fuldt ATP- bidrag på 284 kr. med A-sats pr. måned fra arbejdsgiver i månederne januar til og med maj måned 2016. For juli og august måned 2016 ses indberettet ATP-bidrag fra samme arbejdsgiver på 94,65 kr. med A-sats pr. måned, hvilket afspejler beskæftigede timer under 78, men mindst 39 timer pr. måned, og derfor kan disse måneder ikke tælle med som fuldtidsbeskæftigelse.

På baggrund af de indberettede ATP-bidrag samt den fremlagte dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse findes den opgjorte beskæftigelsesgrad på 42 % at være korrekt beregnet.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem. Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person dog også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag, eller hvis det kan dokumenteres, at arbejdstidskravet er opfyldt i 90 % af lønperioderne.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i bilagene til bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag for udsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Det følger af det anførte, at ATP-lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperioderne, og at det ikke er tilstrækkeligt, at der i gennemsnit er arbejdet et antal timer svarende til timegrænsen.

XX er månedslønnet og skal derfor opfylde et arbejdskrav om mindst 117 timer pr. måned.

Ankenævnet kan tiltræde det af ATP anførte om opgørelsen af XX’s faktiske arbejdstimer i de enkelte måneder. Dermed kan der i opgørelsen af beskæftigelsesgraden medregnes 5 måneder i 2016, svarende til en beskæftigelsesgrad på 42 %, og Ankenævnet stadfæster derfor ATP's afgørelse.