Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-18/2016-30 / 12-10-2017

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelser af 26. november 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATP’s afgørelser af 26. november 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved de påklagede afgørelser, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012 og 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 26. juni 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i en afgørelse truffet den 26. november 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2012 måtte anses for at være kommet frem i juni 2013. ATP fandt i en yderligere afgørelse truffet den 26. november 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2013 måtte anses for at være kommet frem den 7. juni 2014. 

XX har i sin klage af 4. april 2016 tilkendegivet, at han ikke kan acceptere ATP’s afgørelse, som han finder dybt problematisk og krænkende for hans retsfølelse. XX spørger i klagen, hvorfor ATP ikke sender et brev af så stor betydning anbefalet, og at det slet ikke er bevist af Post Danmark, at han har modtaget brevet. XX oplyser, at den fejlagtige indberetning af ATP-bidrag er blevet rettet, så snart han blev opmærksom på det. Han har fået fuld løn og kan fremvise lønsedler for omtalte år, hvor han har været fuldtidsbeskæftiget.  Han finder det grusomt og dybt uretfærdigt, at han skal gå glip af 100.000 kroner på grund af en fodfejl i processen.

ATP har i en ud­talelse af 21. juni 2017 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet der først den 26. juli 2015 blev gjort indsigelse mod XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 og 2013.

ATP oplyser, at opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 blev sendt med fysisk post. ATP har i forbindelse med behandlingen af sagen spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen for 2012. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret hverken forsinkelser eller ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

ATP oplyser endvidere, at opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2013 blev sendt digitalt via e-Boks, da XX selv havde ønsket denne forsendelsesform. ATP har i forbindelse med behandlingen af sagen spurgt e-Boks, om det kan bekræftes, at ATP’s opgørelse blev modtaget i XX’s indbakke og var tilgængelig for ham den 7. juni 2014, hvilket e-Boks har bekræftet.

XX er blevet partshørt over ATP's udtalelse. I partshøringssvaret tilkendegiver han, at han ikke kan acceptere ATP’s argumentation omkring forsendelsesformen, og at en medarbejder i det daværende Post Danmark ikke kan sidde i København og garantere, at posten med 100 % sikkerhed bliver afleveret til ham på Ø. Den omstændighed, at ATP sender breve til en værdi af 100.000 kr. uden at sende dem rekommanderet, er hul i hovedet og en lemfældig omgang med værdier. Han finder også, at der er noget galt med reglerne omkring Skattenedslag for Seniorer, og henviser til flere hundrede klager over ordningen hos Ombudsmanden.

XX gentager, at han har opfyldt reglerne for fuld beskæftigelse, og han finder det direkte diskriminerende, grænsende til senior racisme, at ATP bliver ved med at køre rundt i dette. Han har altid har gjort sin pligt over for samfundet, har aftjent værnepligt, har aldrig været arbejdsløs eller ligget samfundet til last, ligesom han har betalt i bunker af skat og moms.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for indkomstårene 2012 og 2013 er først fremsat den 26. juli 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet med opgørelsen for indkomståret 2012 er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelsen for 2012 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at brevet med opgørelsen for indkomståret 2013 er kommet frem, da e-Boks har bekræftet, at brevet blev modtaget og var tilgængeligt i XX’s indbakke den 7. juni 2014.  

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag. Nævnet bemærker herved, at der ikke ses at være begået fejl af ATP, der kan begrunde, at der bortses fra indsigelsesfristen. På given foranledning bemærker nævnet, at ATP ikke kan pålægges at sende breve med anbefalet post.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2012 og 2013.