Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2017-44 / 12-06-2017

Afgørelse om afslag på genoptagelse af klage vedr. skattenedslag for seniorer

Ankenævnet har den 9. november 2015 stadfæstet ATP’s afgørelse af 21. maj 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer. ATP havde afvist at behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2012 og 2013, da indsigelsen var modtaget for sent. Nævnet fandt i den konkrete sag ikke grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen.

Ankenævnet har efterfølgende ved afgørelse af 15. juni 2016 givet afslag på at genoptage sagen.

Begge afgørelser er sendt til XX's søn, NN, der var givet fuldmagt til at varetage klagesagen. Afgørelserne er vedlagt til orientering.

XX har i brev af 4. april 2017 oplyst, at hun har gjort ATP rettidigt opmærksom på fejl for årene 2012 og 2013 inden for 3 måneders fristen.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne særlige omstændigheder, at det kan begrunde, at sagen genoptages. Nævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er nye oplysninger, der kan sandsynliggøre, at XX skulle have haft kontakt med ATP inden for indsigelsesfristen på 3 måneder fra modtagelsen af breve i juni 2013 og juni 2014.