Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-92 / 26-07-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 7. oktober 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX klage over ATPs afgø­relse af 7. oktober 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2014, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 21. september 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX.

I klagen af 2. november 2015 har XX klaget over opgørelsen af sin beskæftigelsesgrad i 2014. XX har anført, at en computerfejl og ny teknologi har medført, at han for sent finder ud af, at ATP har forkerte oplysninger.

ATP har i en ud­talelse af 30. november 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet for så vidt angår beskæftigelsesgraden i indkomståret 2014. ATP oplyser, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2014 er sendt til XX’s e-Boks i februar 2015. ATP anfører, at det ikke er bestridt, at brevet med beskæftigelsesgraden for 2014 er modtaget, og at opgørelsen er sendt i overensstemmelse med reglerne i lov om offentlig digital post.

XX er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har indsendt bemærkninger hertil ved brev af 12. december 2016. Han anfører i brevet, at ATPs maskinelle opgørelse af beskæftigelsesgraden ikke er i orden, og at flere af hans kolleger har oplevet det samme. Han anfører også, at ATP tager retten i egen hånd, hvilket er ulovligt.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX i februar 2015 har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2014 i hans e-Boks. Indsigelse mod opgørelsen er først frem­sat til ATP den 21. september 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder endvidere, at der heller ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2014.