Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-66 / 27-04-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 29. juni 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgørelse af 29. juni 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 3. juli 2013. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 29. juni 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2010 måtte anses for at være kommet frem i juni 2011, og at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2011 måtte anses for at være kommet frem i juni 2012.

Ved breve af 21. juli og 14. december 2015 har XX anført, at han ikke har modtaget ATPs breve af juni 2011 og juni 2012, og at brevene kan være afleveret forkert. Han mener i øvrigt, at brevene burde være blevet sendt anbefalet.

ATP har i en udtalelse af 28. januar 2016 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet der først den 3. juli 2013 blev gjort indsigelse mod XX’s beskæftigelsesgrad for 2010 og 2011.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret hverken forsinkelser eller ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først fremsat den 3. juli 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers daværende folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelserne for 2010 og 2011 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.