Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-134 / 09-03-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 21. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 21. juli 2014, således at XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven opgøres til 30 % for 2012 og 59 % for 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved mails af 3. august og 3. september 2014 klaget til Folketingets Ombudsmand over ATPs fastsættelse af hans beskæftigelsesgrad for 2012 og 2013. Folketingets Ombudsmand har videresendt klagen til Ankenævnet for ATP m.m. ved brev af 24. september 2014. XX har tillige klaget direkte til Ankenævnet ved mail af 17. februar 2015.

XX anfører i klagen blandt andet, at han ikke kan forstå, at han har fået afslag, da han arbejder og har gjort det hele livet. Han anfører desuden, at han i øjeblikket arbejder mere end 37 timer om ugen i en fast stilling.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 20. maj 2015 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ATP ved brev af juni 2013 til XX har oplyst, at hans beskæftigelsesgrad for 2012 var opgjort til under 46 %. Ved brev af juni 2014 til XX oplyste ATP, at hans beskæftigelsesgrad for 2013 var 59 %.

XX henvendte sig herefter til ATP ved mail af 30. juni 2014 vedrørende opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad og spurgte i den forbindelse, om han havde mulighed for at få skattenedslag. ATP svarede samme dag, at efter det oplyste så det ikke ud til, at XX kunne få skattenedslag, idet han havde mere end 6 måneder uden fuldtidsbeskæftigelse.

XX henvendte sig igen til ATP den 1. juli 2014 og 6. juli 2014 med uddybende spørgsmål, som blev besvaret af ATP, der desuden den 21. juli 2014 traf afgørelse om at fastsætte hans beskæftigelsesgrad til 30 % for 2012 og for 59 % for 2013.

ATP har oplyst, at ATP som udgangspunkt opgør beskæftigelsesgraden for en person maskinelt ud fra indberettede oplysninger om ATP-bidrag. Gør den pågældende indsigelse over for ATP over den opgjorte beskæftigelsesgrad, vurderer ATP den konkrete sag med henblik på at afgøre, om der er dokumenteret yderligere fuldtidsbeskæftigelse, der kan medføre forhøjelse af den pågældendes beskæftigelsesgrad. Ved denne vurdering tages der udgangspunkt i, om der er ATP-bidragspligtige timer, som mangler at blive medregnet, og som resulterer i, at timetallet i lønperioden opfylder timekravet til fuldtidsbeskæftigelse i ATP-lovgivningen. Ved afgørelsen af, om beskæftigelsen har været tilstrækkelig til at blive anset som fuldtidsbeskæftigelse, tager ATP udgangspunkt i ATP-bidragspligtige timer i de enkelte lønperioder i løbet af året. Udgangspunktet er således, at kun perioder med mindst 27 timer for ugelønnede, 54 timer for 14 dages-lønnede og 117 timer for månedslønnede kan tælle med som fuldtidsbeskæftigelse.

Vedrørende beskæftigelsesgraden for 2012

Af de indberettede ATP-bidrag for XX fremgår det, at der i 2012 er indberettet fuldt ATP-bidrag fra en arbejdsgiver for perioderne 1.-28- februar, 1. marts-30. april samt 22. juli-4. august. For perioden 1.-31. januar er der indberettet ATP-bidrag på 135 kr., for perioden 1.-29. februar et ATP-bidrag på 90 kr., og for perioden 24. juni-7. juli et ATP-bidrag på 30,81 kr. Derudover er der for perioden 8.-21. juli indberettet ATP-bidrag på 71,06 kr., og for perioden 5. 18. august et ATP-bidrag på 71,04 kr.

For perioden 17.-31. december 2012 er der indberettet ATP-bidrag på 46,45 kr. ATP har for den pågældende periode modtaget oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om, at XX i den pågældende periode var i løntilskud.

For resten af 2012 er der indberettet ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge.

På baggrund af det oplyste har ATP medregnet februar, marts og april måneder samt 22. juli- 4. august i opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2012, der herefter er opgjort til 30 %.

Vedrørende beskæftigelsesgraden for 2013

Af de indberettede ATP-bidrag fremgår det, at der i 2013 er indberettet fuldt ATP-bidrag fra en arbejdsgiver i perioderne 19. april-18. maj, 19. maj-18. juni samt 18. august-31. december. For perioden 19. juni-18. juli er der indberettet ATP-bidrag på 90 kr., for perioden 6. juli-20. juli et ATP-bidrag på 47,40 kr. og for perioden 20. juli-3. august et ATP-bidrag på 94,80 kr. For perioden 1. januar-15. marts, hvor XX efter det oplyste var i løntilskud, er der indberettet ATP-bidrag fordelt med 43,55 kr. for perioden 1.-15. januar samt 94,30 kr. for hver af perioderne 19. januar-2. februar og 2.-16. februar.

For årets øvrige periode er der indberettet ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge.

På baggrund af det oplyste har ATP medregnet perioderne 19. april-18. juni, 20. juli samt 18. august-31. december i opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad for 2013, der herefter er opgjort til 59 %.

ATP bemærker afslutningsvis i udtalelsen, at beskæftigelse med løntilskud ikke medregnes til opfyldelse af arbejdstidskravet, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2, ligesom perioder med arbejdsløshedsdagpenge heller ikke medregnes, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, modsætningsvis.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattened­slagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags­pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejds­markedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en ar­bejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Efter ATP-lovens § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. septem­ber 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, forstås ved fuldtidsbeskæftigelse beskæfti­gelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person også for fultidsbeskæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag for den periode, hvor vedkommende anses for lønmodtager.

Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven.

Det er oplyst af ATP, at der for perioden februar til april 2012 samt 22. juli-4. august er indberettet fuldt ATP-bidrag. For resten af året er der indberettet ATP-bidrag for mindre end fuldtidsbeskæftigelse, for ansættelse med løntilskud eller ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen. Det er videre oplyst af ATP, at der for perioden 19. april-18. juni, 20. juli samt 18. august-31. december 2013 er indberettet fuldt ATP-bidrag. For resten af året er der indberettet ATP-bidrag for mindre end fuldtidsbeskæftigelse, for ansættelse med løntilskud eller ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen.

Ankenævnet bemærker, at ansættelse med løntilskud i medfør af § 4, stk. 2, i skattenedslagsloven ikke kan indgå i opgørelsen af den beskæftigelsesgrad, som er en betingelse for at opnå nedslag. Tilsvarende følger det af § 4, stk. 3, modsætningsvis, at ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge heller ikke indgår i beregningen.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse af 21. juli 2014, således at XX’s beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven opgøres til 30 % for 2012 og 59 % for 2013.