Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. xxxx-xx /

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 19. oktober 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 19. oktober 2015, hvorefter der ikke kan udbetales et engangsbeløb til XX efter hans afdøde hustru XX, da kravet herpå er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Jane Korczak, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 16. november 2015 anført, at hans afdøde hustru XX døde i 2009. Dødsfaldet blev registreret i det XX’s Folkeregister og XX mener, at ATP burde samkøre med XX’s Folkeregister og således vide, at hans hustru var afgået ved døden.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 23. december 2015 fastholdt sin afgørelse.

ATP modtog den 14. oktober 2014 en anmodning fra XX om udbetaling af et engangsbeløb efter XX, som afgik ved døden i januar 2009.

I januar 2009 fremgik det af ATP-lovens § 11, stk. 1, at ATP efter anmodning kunne udbetale et engangsbeløb til en efterlevende ægtefælle, når et medlem var født efter den 30. juni 1925 og dør efter den 30. juni 1992. Af lovens § 11, stk. 4 fremgik, at beløb, der ikke var anmodet udbetalt senest 5 år efter dødsfaldet, tilfaldt ATP. I de nugældende regler står forældelsesbestemmelsen i lovens § 36, stk. 2.

Da der på anmodningstidspunktet i 2015 var gået mere end 5 år fra dødsfaldet i 2009, er kravet forældet.

ATP oplyser supplerende, at loven blev ændret i 2009, således at ATP ved dødfald efter 1. april 2009 automatisk kan udbetale et engangsbeløb til efterlevende ægtefælle, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra det danske CPR-register. Hvis medlemmet boede i udlandet på dødstidspunktet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetaling dog fortsat efter anmodning fra den berettigede. Den danske CPR-lov gælder ikke for XX og der sker ikke automatisk udveksling af dødsfaldsoplysninger fra XX’s Folkeregister til XX’s Folkeregister. XX betragtes i denne sammenhæng som ”udlandet” og udbetaling vil derfor også efter de  nye regler kun ske efter anmodning af den berettigede.

Da XX afgik ved døden før 1. april 2009 gælder lovændringen for udbetaling af engangsbeløb efter hendes død, men udbetaling efter de nye regler vil som anført også kun kunne ske efter anmodning fra XX.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 36, stk. 2, skal efterlevende, der ønsker udbetaling af et engangsbeløb efter et afdødt ATP-medlem, senest 5 år efter dødsfaldet anmode ATP om udbetaling heraf. Ellers forældes kravet. Bestemmelsen fremgik i januar 2009, hvor XX afgik ved døden, af ATP-lovens § 11, stk. 4.

XX anmodede først den 14. oktober 2015 om udbetaling af et engangsbeløb efter XX er derfor forældet.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.