Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-73 / 23-05-2016

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 19. august 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX klage over ATPs afgørelse af 19. august 2015 vedrø- rende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i 2013 da indsigelsen først var modtaget af ATP den 19. august 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 19. august 2015, at meddelelsen for så vidt angår indkomståret 2013 måtte anses for at være kommet frem i juni 2014.

Ved brev af 24. august 2015 har XX anført, at hun ikke var klar over, at hun skulle kontrollere, at ATPs opgørelse var korrekt.

ATP har i en udtalelse af 12. oktober 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Meddelelsen om beskæftigelsesgraden i indkomståret 2013, blev af ATP sendt i juni 2014 til XX's e-Boks. Første gang XX henvendte sig herom var ved mail den 19. august 2015, hvilket var efter 3 måneders-fristens udløb.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først fremsat ved henvendelse til ATP den 19. august 2015 og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.