Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-11 / 05-09-2016

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 26. januar 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 26. januar 2016, hvorefter Virksomhed X krav på udbetaling af 3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage modtaget i Ankenævnet den 11. februar 2016 anført, at man flere gange har forsøgt at søge om bonus på atp.dk, men at det ikke virkede. Man har spurgt skolen og kommunen, men først da man gik på virk.dk, kunne man søge om bonus.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 17. marts 2016 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus for eleven XX og har oplyst, at Virksomhed X den 7. december 2013 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 9. december 2016.

Den 25. marts 2014 udbetaltes 1.-3. præmierate efter ansøgning via AUBs selvbetjening. 1.-2. bonusrate udbetaltes efter ansøgning den 19. september 2014 og 19. januar 2016 udbetaltes 4. bonusrate.

3. bonusrate blev frigivet den 3. december 2014 og blev forældet den 3. december 2015.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede Virksomhed X første gang den 26. januar 2016 AUB vedrørende udbetaling af 3. bonusrate for eleven, og AUB oplyste samme dag, at bonusraten var forældet og ikke kunne udbetales.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 15 c, stk. 4. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 7. december 2013. Det følger af AUB-loven, at det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 15 c om udbetaling af præmie og bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X opnåede ret til 3. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at Virksomhed X den 26. januar 2016 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 3. bonusrate for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på deres hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor. Det fremgår endvidere, at arbejdsgiver skal logge på AUBs selvbetjeningsløsning for at søge om præmie og bonus. Evt. tekniske problemer med at logge på selvbetjeningsløsningen inden for det år fristen løber, kan således afhjælpes ved at kontakte AUB direkte.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 26. januar 2016.