Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2016-27/2016-99 / 14-12-2016

Afgørelse vedrørende klage fra virksomhed X over afgørelse af 19. februar 2016 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 19. februar 2016, hvorefter virksomhed X krav på udbetaling af 2. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Nanna Højlund, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i klage af 16. marts 2016 til Ankenævnet anført, at man flere gange har forsøgt at søge om bonus på virk.dk, men at det ikke virkede. Ved kontakt til supporten i virk.dk fik man op- lyst, at man skulle ansøge via NemRefusion, men det virkede heller ikke. Der er ikke nogen der har  gjort opmærksom på, at der skulle være en forældelsesfrist.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 21. april 2016 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus for eleven XX og har oplyst, at virksomhed X den 19. december 2013 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 6. januar 2014.

Den 25. juli 2014 udbetaltes 1.-3. præmierate samt 1. bonusrate efter ansøgning via AUBs selvbetjening.

Den 11. februar 2016 rettede virksomhed X henvendelse til AUB vedrørende udbetaling af bonus. AUB besvarede henvendelsen den 12. februar 2016 og oplyste om ansøgningsproceduren for bonus 4. Den 16. februar 2016 udbetaltes 4. bonusrate.

AUB kontaktede telefonisk virksomhed X den 19. februar 2016 og oplyste, at 2. bonusrate var forældet, men 3. bonusrate kunne søges via en blanket, som AUB sendte samme dag, da 3. bonusrate ikke havde været tilgængelig for ansøgning af arbejdsgiver i 1 år. Samme dag sendte AUB en skriftlig afgørelse omkring forældelse af bonus 2. AUB modtog blanketten retur den 29. februar 2016 og udbetalte 3. bonus den 9. marts 2016. 2. bonusrate blev frigivet den 2. oktober 2014 og blev forældet den 2. oktober 2015.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 15 c, stk. 4. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har op- nået ret til præmie og bonus. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere om muligheden for udbetaling af præmie og bonus samt om forældelsen på 1 år. Reglerne herom findes også på AUBs hjemmeside.

Til oplysningerne omkring kontakt til virk.dk’s support og ansøgning via Nem-refusion oplyser AUB, at man i forbindelse med overflytning af selvbetjening fra atp.dk til virk.dk sikrede, at alle links til atp.dk sendte brugerne videre til virk.dk. AUB orienterede desuden på www.atp.dk og på virk.dk om, at selvbetjening var flyttet.

Efter det oplyste forsøgte virksomhed X at ansøge om 2. bonusrate den 23. juli 2014, hvilket er før frigivelse af denne bonusrate, idet denne ikke kunne søges før der var gået 180 dage efter prøvetidens udløb.

Selvom virksomhed X efterfølgende måtte have haft problemer med at få selvbetjeningen til at virke, kontaktede virksomheden ikke AUB før efter 1-års fristens udløb. Det forhold, at virksomheden uden held har forsøgt at få hjælp fra virk.dk kan ikke føre til en ændret vurdering.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 19. december 2013. Det følger af AUB-loven, at det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 15 c om udbetaling af præmie og bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår virksomhed X opnåede ret til 2. bonusrate, og finder at kunne lægge til grund, at virksomhed X først den 11. februar 2016 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling af 2. bonusrate for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

AUB orienterer i sit velkomstbrev til arbejdsgivere, samt på deres hjemmeside, om muligheden for at få udbetalt præmie og bonus, herunder fristerne herfor. Det fremgår endvidere, at arbejdsgiver skal logge på AUBs selvbetjeningsløsning for at søge om præmie og bonus. Evt. tekniske problemer med at logge på selvbetjeningsløsningen inden for det år fristen løber, kan således afhjælpes ved at kontakte AUB direkte. Det forhold, at virksomhed X har kontaktet virk.dk, uden at får problemet afhjulpet, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 19. februar 2016.