Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-130 / 07-04-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 8. september 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX klage over ATPs afgø­relse af 8. september 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 13. juni 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigel­sesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 8. september 2014, at denne meddelelse for så vidt angår indkomståret 2012 måtte anses for at være kommet frem i juni 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han ikke har modtaget brevet med opgørelsen af beskæftigelsesgraden, samt at ATP kunne have sendt brevet anbefalet, hvis man ville være sikker på, at brevet nåede frem. Dette gentages i forbindelse med partshøringen over ATPs udtalelse.

ATP har i en ud­talelse af 3. oktober 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX først den 13. juni 2014 har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2012.

Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Dan-mark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret hverken forsinkelser eller ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende i den pågældende periode.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først fremsat den 13. juni 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der i den periode, hvor opgørelsen for 2012 er sendt ud, ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012.