Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-25 / 08-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 23. februar 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP

Ankenævnet har modtaget XX’s klage over ATPs afgø­relse af 23. februar 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2013, da indsigelsen først var modtaget af ATP den 16. februar 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2014 havde modtaget meddelelse om beskæftigel­sesopgørelsen for 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han først i den samlede opgørelse fra februar 2015 bliver opmærksom på, at der er fejl i opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2013. Han har anført, at det er uanstændigt, at systemet ikke vil erkende en fejl, men blot afviser med henvisning til, at indsigelsesfristen er overskredet.

ATP har i en ud­talelse af 16. april 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. ATP oplyser, at brevet dateret juni 2014 er sendt til XX’s folkeregisteradresse Det er ikke bestridt, at han har modtaget brevet.

XX er blevet partshørt over ATPs udtalelse og har den 27. april 2015 indsendt yderligere bemærkninger. Han har fastholdt, at beskæftigelsesgraden er forkert og bør ændres.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at XX har modtaget opgørelsen af beskæftigelsesgraden i 2014.  Indsigelse mod opgørelsen af hans beskæftigelsesgrad i indkomståret 2013 er først frem­sat ved henvendelse til ATP den 16. februar 2015. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grund­lag for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag.

Da An­kenævnet således ikke finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­ke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2013.