Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2014-131 / 03-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 22. august 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for årene 2013 fastsættes til 0 % efter skattenedslagsloven.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Mi.intzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klage af 16. september 2014 anført, at han synes det er urimeligt, at med løntilskud ikke kan medregnes så han fuldstændigt mister retten til skattenedslag for seniorer.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 10. oktober 2014 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, og servicejob efter lov om ser­ vicejob ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 2.

ATP har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) fået oplyst, at XX har været ansat med løntilskud i hele 2013. Dette bekræfter XX også i sin klage.

Da ATP som nævnt ikke kan medregne perioder med beskæftigelse med løntilskud, herunder fleksjob, må ATP fastholde, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2013 skal fastsættes til 0 %.

Ankenævnets begrundelse

Ansættelse med løntilskud, herunder fleksjob, efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt ser- vicejob efter lov om servicejob kan i medfør af§ 4, stk. 2, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skatte­ nedslag for seniorer ikke indgå i opgørelsen af den beskæftigelsesgrad, som er en betingelse for at opnå nedslag.

Det er ubestridt, at XX’s har været ansat med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Den beskæftigelse, som XX henviser til, kan derfor ikke indgå i opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013, der således må fastsættes til 0

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.