Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-35 / 16-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 19. marts 2015 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 14. april 2015 over ATP’s afgørelse af 19. marts 2015 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2011, 2012 og 2013, da indsigelse først var modtaget af ATP den 10. marts 2015. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelserne om beskæftigelsesgraden, som blev udsendt i henholdsvis juni 2012, juni 2013 og juni 2014, var modtaget af XX.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han er bekendt med indsigelsesfri sten på 3 måneder, men mener, at der også er en klagefrist på 3 år.

ATP har i en udtalelse af 13. maj 2015 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Den 3-årige frist vedrører klager over opgørelsen af indbetalt ATP-bidrag. XX har således mulighed for at rette henvendelse til ATP, hvis han mener, at de konterede ATP-bidrag er forkerte.

Dette ændrer dog ikke på opgørelsen af beskæftigelsesgraden efter skattenedslagsloven, da indsigelsesfristen på 3 måneder som nævnt er overskredet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2011, 2012 og 2013 er først fremsat ved telefonisk henvendelse den 10. marts 2015, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2011, 2012 og 2013.