Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-1 / 02-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 29. december 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 29. december 2014, hvorefter Virksomhed har fortabt retten til udbetaling af 2. og 3. bonusrate for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i brev af 30. december 2014 klaget over AUBs afgørelse af 29. december 2014, hvorefter krav om udbetaling af 2. og 3. bonusrate på i alt 26.000 kr. for eleven XX er forældet. Virksomhed finder afgørelsen urimelig, da eleven fortsat er ansat og forældelsen alene skyldes uklare vejledninger og mangelfulde tilbagemeldinger fra AUB. Det anføres endvidere, at forældelsesfristen er urimelig kort i forhold til andre forældelsesfrister.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 28. januar 2015 fastholdt sit afslag på udbetalingen af 2. og 3. bonusrate.

Virksomhed indgik den 11. juni 2012 en uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes samme dag den 11. juni 2012.

Den 29. december 2014 kontakter Virksomhed telefonisk AUB angående udbetaling af bonus. AUB oplyser, at ansøgningsfristen er overskredet, og at 2. og 3. bonus derfor ikke kan udbetales.

Virksomhed har i klagen anført, at forældelsen skyldes uklare vejledninger og mangelfulde tilbagemeldinger fra AUB, samt at fristen er urimelig kort i forhold til forældelsesfrister i øvrigt. Desuden anføres det, at da eleven fortsat er ansat, bør bonusbeløbet udbetales.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUBs registreringer fremgår det, at retten til 2. bonusrate for eleven XX blev opnået den 26. marts 2013 og forældet den 26. marts 2014. Retten til 3. bonusrate blev opnået den 24. juni 2013 og forældet den 24. juni 2014.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 11. juni 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed opnåede ret til 2. og 3. bonus, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Det, som Virksomhed har anført om, at forældelsen alene skyldes uklare vejledninger og mangelfulde tilbagemeldinger fra AUB, er uden betydning for afgørelsen af, om kravet er forældet.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.