Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-170 / 26-11-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 27. november 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 27. november 2014, hvorefter Virksomheds krav på udbetaling af 1.-3. præmierate for eleven Lars Gade Pedersen er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 16. december 2014 anført, at man har haft nogle problemer med NemID og at man var i kontakt med AUB, der oplyste, at udbetaling skulle ske via selvbetjenings- løsningen. Da man i september fik NemID til at fungere opdagede man, at præmierne i mellemtiden var forældet efter 1 år, hvilket AUB ikke havde oplyst om.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 22. januar 2015 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie for eleven XX og har oplyst, at Virksomhed den 26. juni 2013 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 1. juli 2013.

Den 26. november 2014 udbetaltes tre bonusrater efter ansøgning via AUBs selvbetjening, og 4. bonusrate er blevet frigivet den 23. juni 2015.

De tre præmierater blev frigivet henholdsvis den 31. juli 2013, 30. august 2013 og 28. september

2013 og blev forældet henholdsvis den 31. juli 2014, 30. august 2014 og 28. september 2014.

Ifølge AUBs oplysninger kontaktede Virksomhed første gang den 27. november 2014 telefonisk AUB vedrørende udbetaling af præmie for eleven, og AUB oplyste, at præmieraterne var forældet og ikke kunne udbetales.

AUB har i brev af 3. juli 2015 supplerende oplyst, at AUB har registreret en telefonisk henvendelse fra Virksomhed den 29. september 2014 vedrørende udbetaling af lønrefusion. Det fremgår ikke, at spørgsmål om præmie eller bonus blev omtalt under samtalen, men kravet på præmie var også forældet på dette tidspunkt. Der ses ikke at have andre henvendelser forud herfor.

Klager har ikke haft bemærkninger til AUBs supplerende oplysninger.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Forældelsesfristen fremgår i øvrigt af AUBs velkomstbrev, hvor der også henvises til AUBs hjemmeside for mere information om reglerne.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 26. juni 2013. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed opnåede ret til 1.- 3. præmierate, og finder på det foreliggende grundlag at kunne lægge til grund, at Virksomhed tidligst den 29. september 2014 har henvendt sig til AUB vedrørende udbetaling præmie for eleven XX og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 27. november 2014.