Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-42 / 12-08-2015

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 1. februar 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 1. februar 2013, således at Virksomhed skal have udbetalt sidste bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i brev af 5. februar 2013 klaget over, at AUB har afslået at udbetale den sidste bonus på 13.000 kr. for eleven XX. Eleven kommer fra Land og fandt i november 2012 ud af, at hun var nødt til at rejse til Land for at tage resterende eksamener i forbindelse med færdiggørelsen af det, der svarer til folkeskolen. For at hjælpe hende gik vi med til, at hun kunne tage af sted og så komme tilbage og færdiggøre den igangværende 2-årige uddannelse til væksthusgartnerassistent. Erhvervsskolen  stod for papirarbejdet og oplyste, at ifølge lovgivningen måtte de først annullere hendes kontrakt for efterfølgende at lave en ny, så hun kunne færdiggøre den danske gartnerassistentuddannelse. Den igangværende aftale blev ophævet den 7. november 2012. Hun kom tilbage mellem jul og nytår, hvor den nye aftale lå klar og blev underskrevet den 31. december 2012.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 1. maj 2013 fastholdt sin afgørelse.

Virksomhed indgik den 21. februar 2011 en uddannelsesaftale til væksthusgartneriassistent for perioden 21. februar 2011 til 5. april 2013 med skoleophold i perioderne 10. oktober til 23. december 2011 og 30. juli til 5. oktober 2012 (grundforløb) samt 2. januar til 5. april 2013 med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 21. februar 2011, men ophævet den 7. november 2012, så hun kunne aflægge afsluttende folkeskoleeksamen i sit hjemland, Land. Den 31. december 2012 indgik Virksomhed og XX en ny uddannelsesaftale om samme uddannelse for perioden 2. januar til 25. april 2013.

I januar 2013 kontaktede Virksomhed telefonisk AUB og spurgte, om der kunne udbetales den sidste bonus for uddannelsesaftalen. AUB oplyste, at der ikke kunne udbetales præmie og bonus, idet prøvetiden allerede var opbrugt i forbindelse med den første uddannelsesaftale. Denne afgørelse fastholdte AUB i mail af 1. februar 2013 til Virksomhed.

Efter AER-lovens §§ 16 og 17 er det en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at uddannelsesaftalen indeholder en prøvetid. Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, betragtes de første 3 måneder af elevens praktiktid som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Undervisningsministeriet har oplyst, at der efter fast praksis ikke gælder en ny prøvetid mellem arbejdsgiver og elev i en uddannelsesaftale, hvor eleven tidligere har gennemført prøvetiden i en uddannelsesaftale om samme uddannelse med samme arbejdsgiver.

I den konkrete sag havde Virksomhed som arbejdsgiver indgået to uddannelsesaftaler med eleven XX. Den første aftale omfattede perioden den 21. februar 2011 til den 7. november 2012. Herefter blev der indgået en ny uddannelsesaftale for perioden fra den 2. januar 2013 til den 25. april 2013.

Da den fulde prøvetid allerede blev brugt i forbindelse med den første uddannelsesaftale for perioden den 21. februar 2011 til den 7. november 2012, er der ikke prøvetid i den anden uddannelsesaftale for perioden den 2. januar 2013 til den 25. april 2013. Da der skal være prøvetid i en uddannelsesaftale, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til præmie og bonus, og da dette krav ikke er opfyldt i uddannelsesaftalen vedrørende perioden den 2. januar 2013 til den 25. april 2013, berettiger indgåelsen heraf ikke Virksomhed til præmie og bonus.

Da de to uddannelsesaftaler ikke ligger i direkte forlængelse af hinanden, betragter AUB ikke aftalerne som en sammenhængende aftale, men som to selvstændige uddannelsesaftaler.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER-loven), jf. § 3, stk. 3 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Præmieordningen efter AER-lovens § 16 er en belønning for i henhold til en uddannelsesaftale at tage en elev i praktik i en prøveperiode på 3 måneder. Præmien udgør 6.000 kr. pr. 30 dages praktik, maksimalt 18.000 kr. i alt.

Bonusordningen efter § 17 er en belønning for at opretholde et elevforhold efter prøvetidens udløb. Det er således en ordning, som angår et forløb under en uddannelsesaftale med prøvetid. Der kan maksimalt udbetales fire rater af 13.000 kr.

Det følger af det anførte, at en uddannelsesaftale kun udløser krav på præmie og bonus, hvis den indeholder en prøvetid.

Der var 3 måneders prøvetid i uddannelsesaftalen af 21. februar 2011, jf. § 60, stk. 2, i lovbkg. nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

Eftersom uddannelsesaftalen af 31. december 2012 er indgået mellem samme arbejdsgiver og elev og angår samme uddannelse som aftalen af 21. februar 2011, omfatter aftalen af 31. december 2012 ikke nogen prøvetid.

Ankenævnet tiltræder derfor, at Virksomhed ikke på grundlag af uddannelsesaftalen af 31. december 2012 kan opnå ret til yderligere bonus.

Denne aftale må imidlertid i realiteten anses for en forlængelse af den oprindelige uddannelsesaftale, eftersom denne må anses for blot at være blevet midlertidigt afbrudt for at muliggøre elevens færdiggørelse af folkeskoleeksamen i hjemlandet i november og december 2012 og derefter fortsat den 2. januar 2013 og forlænget, alt som forudsat ved afbrydelsen. Virksomheden, Virksomhed, har derfor krav på 4. bonusrate.

Ankenævnet ændrer derfor AUB’s afgørelse som angivet.