Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-79 / 22-06-2015

Afgørelse vedrørende klage fra det lokale uddannelsesudvalg for X ved Uddannelsescenter X over afgørelse af 28. april 2014 fra Arbejdsgiver- nes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 28. april 2014, hvorefter det lokale uddannelsesudvalg for X ved Uddannelsescenter X har fået afslag på ansøgning om tilskud til aktiviteten ”Uddannelse med fremtid”.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Det lokale uddannelsesudvalg har i klage af 26. maj 2014 anført, at udvalgsformanden ved en fejl fik underskrevet ansøgningen i felt nr. 16 (som er forbeholdt det faglige udvalg) og ikke felt nr. 15. Det er naturligvis udvalgets fejl, men man mener ikke, at det uden videre burde resultere i afslag på ansøgningen.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 13. juni 2014 fastholdt sin afgørelse vedrørende tilskud og nærmere begrundet dette.

Det fremgår af redegørelsen, at AUB den 19. marts 2014 modtog ansøgning om tilskud i medfør af AUB-lovens § 12 b. Den 28. april 2014 afslog AUB ansøgningen.

Reglerne om tilskudsordningen findes i AUB-lovens § 12 b. AUB’s bestyrelse har med hjemmel i § 12, stk. 2, udstedt bekendtgørelse nr. 1131 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Ifølge § 4, stk. 2, i bekendtgørelsen skal ansøgning ske ved anvendelse af AUB’s blanket. Der er i blanketten et felt til angivelse af ansøger (nr. 1) og et felt ”Ansøgers underskrift” (nr. 15), der skal udfyldes med navn, dato og underskrift, samt et felt ”Påtegning fra det faglige udvalg”, hvori der nederst skal udfyldes med navn, dato, underskrift og stempel.

Det følger af § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen, at ansøgere ikke har et egentligt retskrav på at modtage tilskud. Tilskud er begrænset af den ramme, der er afsat på finansloven. AUB kan give helt eller delvist afslag på tilskud. Der er ikke regler for AUB’s vurdering og prioritering, men AUB’s administration tilrettelægger retningslinjerne for bevilling af tilskud.

I 2014 var der afsat 30 mio. kr. til tilskud efter AER-lovens § 12 b. Der var 22,5 mio. kr. til rådighed i første runde med ansøgningsfrist den 1. april 2013 og 7,5 mio. kr. i anden runde med ansøgningsfrist den 1. september 2013. AUB modtog ansøgninger for 38 mio. kr. til den første runde, som klagers ansøgning er omfattet af.

AUB havde ikke midler til at imødekomme samtlige ansøgninger. Som led i sin prioritering frasorterer AUB først de ansøgninger, der ikke opfylder formalitetskravene, fx ansøgninger, hvor ansøgeren ikke er omfattet af målgruppen, og ansøgninger, der ikke er underskrevet, som mangler påtegning af det faglige udvalg, eller som er modtaget efter ansøgningsfristens udløb. AUB frasorterer herefter de ansøgninger, hvor alle planlagte aktiviteter falder uden for de typer af aktiviteter, der kan ydes tilskud til. Er der fortsat ikke dækning til alle resterende projekter, frasorteres de ansøgninger, hvor en del af aktiviteterne falder uden for. Herefter vurderes og prioriteres de resterende ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningen konstaterede AUB, at ansøgningen ikke var underskrevet af det lokale uddannelsesudvalg (felt nr. 15), men alene af det faglige udvalg (felt nr. 16). AUB vurderede derfor, at ansøgningen ikke opfyldte de formelle krav, og gav afslag uden at realitetsbehandle ansøgningen. De nu fremkomne oplysninger om underskriftens fejlagtige placering kan ikke ændre AUB’s vurdering.

Nærmere beskrivelse af ansøgningen

Det fremgår af ansøgningens rubrik nr. 1, at ansøger er Det lokale Uddannelses Udvalg for v/Uddannelsescenter X, og at kontaktperson er NN.

I rubrik nr. 15 ”Ansøgers underskrift” er navn udfyldt med maskinskrift ”NAVN” og dato med maskinskrift ”13-03-2014”. Pladsen på linjen over ”Underskrift” er tom.

I rubrik nr. 16 ”Påtegning fra det faglige udvalg” er navn udfyldt med maskinskrift ”NAVN” og dato med maskinskrift ”13-03-2014”. Linjen over ”Underskrift” er underskrevet ”NAVN”. Både navn, dato og underskrift er imidlertid streget over. I stedet er tilføjet navnet XX, datoen den 17/3-14 samt XX underskrift, hvortil kommer X’s faglige Fællesudvalgs stempel.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har ansøgere ikke noget retskrav på at modtage tilskud, idet det tilkommer AUB at prioritere blandt de indkomne an- søgninger inden for den samlede økonomiske ramme afsat på finansloven.

I ansøgningsrunden april 2014 var der afsat midler på i alt 22,5 mio. kr., og AUB modtog ansøgninger for 38 mio. kr. AUB frasorterede i første omgang ansøgninger, som ikke opfyldte de formelle krav. I den forbindelse blev klagers ansøgning frasorteret, idet der manglede en underskrift i rubrik nr. 15 ”Ansøgers underskrift”.

I marts 2014 udsendte AUB en orienteringsskrivelse til potentielle ansøgere på virk.dk. Det hedder heri bl.a., at det lokale uddannelsesudvalg skal indsende ansøgningen via det landsdækkende faglige udvalg, og at ansøgningen skal være underskrevet af både det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg. Det hedder videre i orienteringsskrivelsen, at ansøgninger, der mangler underskrift fra det lokale uddannelsesudvalg eller et faglige udvalg eller stempel fra det faglige udvalg, ikke vil blive undergivet realitetsbehandling.

Da AUB skal behandle et stort antal ansøgninger på kort tid, finder Ankenævnet ikke at kunne kritisere, at AUB opstiller krav om, at ansøgningen skal ske ved anvendelse af et skema, som skal indsendes med underskrifter som angivet.

I den foreliggende ansøgning havde det lokale udvalg indskrevet formanden for det lokale uddannelsesudvalg, NN, navn både i ansøgerrubrik og i det faglige udvalgs påtegningsrubrik. Der var ingen underskrift i rubrikken ”Ansøgers underskrift”. NN havde i stedet skrevet under i det faglige udvalgs påtegningsrubrik, hvori hendes navn og underskrift imidlertid efterfølgende var streget over.

På denne baggrund finder Ankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte AUB’s vurdering af ansøgningen fra det lokale uddannelsesudvalg for X ved Uddannelsescenter X og stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 28. april 2014.