Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-140 / 31-03-2015

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 28. september 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om udbetaling ved død

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 28. september 2014 om, at XX som følge af forældelse ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb efter XX, der døde den 30. januar 2007. XX var før sin død bosat i XX med sin ægtefælle XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

ATP’s afgørelse

ATP har som begrundelse for afgørelsen af 28. september 2014 henvist til, at efterladte skal henvende sig til ATP senest 5 år efter dødsfaldet.

Klagen

XX har i sin klage af 14. oktober 2014 anført, at det i XX er XX, der informerer andre myndigheder om dødsfald, og at pensioner m.m. udbetales automatisk. XX har derfor ikke overvejet at kontakte ATP i forbindelse med dødsfaldet i 2007.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 4. december 2014 fastholdt afgørelsen med henvisning til, at kravet på udbetaling af engangsbeløb er forældet.

ATP blev kontaktet af XX den 13. august 2014 med anmodning om udbetaling af engangsbeløb. Henvendelse fandt sted i forlængelse af ATPs brev til XX om udbetaling af alderspension. ATP har først i juli 2014 fundet XX’s adresse i forbindelse med, at han ville være blevet 75 år og skulle påbegynde udbetaling af sin alderspension.

Efter ATP-lovens § 36, stk. 2, skal efterlevende senest 5 år efter dødsfaldet anmode ATP om udbetaling af engangsbeløb. Da der på anmodningstidspunktet i 2014 var gået mere end 5 år fra dødsfaldet i 2007, er kravet forældet.

ATP har i perioden fra 2004 forgæves forsøgt at lokalisere XX, men fandt først frem til ham i 2014.  

Ankenævnets begrundelse

XX’s ægtefælle døde den 30. januar 2007, og hun havde i medfør af ATP-lovens § 11, stk. 1, ”ved dødsfaldet” ret til udbetaling af et engangsbeløb.

Efter lovens § 14 a, stk. 1, 2. pkt., sker udbetaling i et tilfælde som det foreliggende, hvor medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, og hvor den berettigede til dødsfaldydelsen bor i udlandet, efter anmodning fra den berettigede. Efter § 36, stk. 2, forældes krav på ydelsen 5 år efter, at den er forfaldet til betaling. Disse bestemmelser er en videreførelse af de tidligere bestemmelser i lovens § 11, stk. 4, og § 12, stk. 5.

XX døde den 30. januar 2007. XX anmodede først den 13. august 2014 om udbetaling af pension efter XX. Kravet er derfor forældet.

Det forhold, at XX har været uvidende om, at hun skulle rette henvendelse til ATP med henblik på udbetaling, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse, hvorefter XX som følge af forældelse ikke kan få udbetalt noget engangsbeløb fra ATP i anledning af XX’s død.