Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J.nr. 201 rn1 / 13-08-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed X pva. XX over afgørelse af 29. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Virksomhed X’s klage på vegne af XX over ATPs afgørelse af 29. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i 2010, da indsigelsen først var modtaget efter indsigelsesfristens udløb. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle ATP have modtaget indsigelse senest 3 måneder efter, at meddelelse om beskæftigelsesgraden var modtaget af XX. ATP fandt i afgørelsen af 29. juli 2014, at meddelelsen vedrørende indkomståret 2010, der blev sendt i juni 2011, måtte anses for at være kommet frem.

Virksomhed X har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at Karl Erik Kamp ikke har modtaget opgørelsen fra ATP med beskæftigelsesgraden for det pågældende år, og at han ville have været meget opmærksom herpå, idet han tidligere har oplevet fejl fra ATPs side. Virksomhed X henviser i øvrigt til et brev, som Virksomhed X har sendt til ATP i forbindelse med sagen. I brevet anfører Virksomhed X  blandt andet, at XX var af den opfattelse, at han var sikret sit skattenedslag. Advodan anfører desuden, at XX på tidspunktet for brevets udsendelse boede i en ejendom, hvor posten ofte blev fordelt forkert. Virksomhed X henviser til, at forsendelsesrisikoen som udgangspunkt påhviler afsender og refererer til U.2014.1430H. I forbindelse med partshøringen fastholder klager, at brevet ikke er modtaget.

ATP har i en udtalelse af 2. september 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet, idet XX ikke har gjort indsigelse mod beskæftigelsesgraden for 2010 inden for indsigelsesfristen på 3 måneder.

Det fremgår af ATPs afgørelse af 29. juli 2014, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsække, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der i udsendelsesperioderne kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 er først fremsat den 8. april 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens§ 5, stk. 2. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, idet det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til XX’s folkeregisteradresse.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke i den periode, hvor opgørelsen for 2010 er sendt ud, er oplyst uregelmæssigheder i posten, der sandsynliggør, at brevene ikke er nået frem.

Nævnet finder, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye væsentlige oplysninger eller sådanne undskyldelige omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbe­stemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster An­kenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2010.