Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-9 / 24-09-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed over afgørelse af 13. januar 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 13. januar 2014, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af præmie og bonus for eleverne Elev A, Elev B, Elev C, Elev D, Elev E og Elev F, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 14. januar 2014 anført, at man troede, at bonus og præmie blev udbetalt automatisk, og at de fremsendte orienteringsbreve om præmie og bonus af deres bogholder blev forvekslet med lønrefusionsbrevene.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 18. februar 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie og bonus for 6 elever. AUB har desuden i supplerende udtalelse af 21. maj 2015 redegjort yderligere for sagens faktiske omstændigheder.

Vedrørende eleven Elev C

Virksomhed indgik den 11. august 2010 en uddannelsesaftale med eleven Elev C for perioden 2. august 2010 til 27. september 2013. Der har været 35 skoledage i prøvetiden.

Det fremgår af AUB’s registreringer, at

 • 1. præmierate blev frigivet den 31. august 2010 og blev forældet den 31. august 2011.
 • 2. præmierate blev frigivet den 30. september 2010 og blev forældet den 30. september 2011.
 • 3. præmierate blev frigivet den 4. december 2010 og blev forældet den 4. december 2011.

1., 2., 3. og 4. bonusrate blev udbetalt den 18. marts 2014 efter ansøgning i AUB’s selvbetjeningssystem.

Vedrørende eleven Elev A

Virksomhed indgik den 19. januar 2011 en uddannelsesaftale med eleven Elev A for perioden 14. februar 2011 til 13. august 2014. Der har ikke været skoledage i prøvetiden.

Det fremgår af AUB’s registreringer, at

 • 1. præmierate blev frigivet den 15. marts 2011 og blev forældet den 15. marts 2012.
 • 2. præmierate blev frigivet den 14. april 2011 og blev forældet den 14. april 2012.
 • 3. præmierate blev frigivet den 14. maj 2011 og blev forældet den 14. maj 2012.
 • 1. bonusrate blev frigivet den 11. august 2011 og blev forældet den 11. august 2012.
 • 2. bonusrate blev frigivet den 9. november 2011 og blev forældet den 9. november 2012.
 • 3. bonusrate blev frigivet den 7. februar 2012 og blev forældet den 7. februar 2013.

4. bonusrate blev udbetalt den 20. december 2013 efter ansøgning i AUB’s selvbetjeningssystem.

Vedrørende eleven Elev D

Virksomhed indgik den 19. september 2011 en uddannelsesaftale med eleven Elev D for perioden 19. september 2011 til 26. september 2014. Der har ikke været skoledage i prøvetiden.

Det fremgår af AUB’s registreringer, at

 • 1. præmierate blev frigivet den 18. oktober 2011 og blev forældet den 18. oktober 2012.
 • 2. præmierate blev frigivet den 17. november 2011 og blev forældet den 17. november 2012.
 • 3. præmierate blev frigivet den 17. december 2011 og blev forældet den 17. december 2012.
 • 1. bonusrate blev frigivet den 17. marts 2012 og blev forældet den 17. marts 2013.
 • 2. bonusrate blev frigivet den 15. juni 2012 og blev forældet den 15. juni 2013.
 • 3. bonusrate blev frigivet den 13. september 2012 og blev forældet den 13. september 2013.

4. bonusrate blev udbetalt den 20. december 2013 efter ansøgning i AUB’s selvbetjeningssystem.

Vedrørende eleven Elev F

Virksomhed indgik den 25. oktober 2011 en uddannelsesaftale med eleven Elev F for perioden 26. oktober 2011 til 27. juni 2014. Der har ikke været skoledage i prøvetiden.

Det fremgår af AUB’s registreringer, at

 • 1. præmierate blev frigivet den 24. november 2011 og blev forældet den 24. november 2012.
 • 2. præmierate blev frigivet den 24. december 2011 og blev forældet den 24. december 2012.
 • 3. præmierate blev frigivet den 23. januar 2012 og blev forældet den 23. januar 2013.
 • 1. bonusrate blev frigivet den 24. april 2012 og blev forældet den 24. april 2013.
 • 2. bonusrate blev frigivet den 23. juli 2012 og blev forældet den 23. juli 2013.
 • 3. bonusrate blev frigivet den 21. oktober 2012 og blev forældet den 21. oktober 2013. 

4. bonusrate blev udbetalt den 20. december 2013 efter ansøgning i AUB’s selvbetjeningssystem.

Vedrørende eleven Elev B

Virksomhed indgik den 17. november 2011 en uddannelsesaftale med eleven Elev B for perioden 2. januar 2012 til 1. juli 2015. Der har ikke været skoledage i prøvetiden.

Det fremgår af AUB’s registreringer, at

 • 1. præmierate blev frigivet den 31. januar 2012 og blev forældet den 31. januar 2013.
 • 2. præmierate blev frigivet den 1. marts 2012 og blev forældet den 1. marts 2013.
 • 3. præmierate blev frigivet den 31. marts 2012 og blev forældet den 31. marts 2013.
 • 1. bonusrate blev frigivet den 30. juni 2012 og blev forældet den 30. juni 2013.
 • 2. bonusrate blev frigivet den 28. september 2012 og blev forældet den 28. september 2013. 

3. bonusrate blev udbetalt den 20. december 2013, og 4. bonusrate blev udbetalt den 15. januar 2014 efter ansøgning i AUB’s selvbetjeningssystem.

Vedrørende eleven Elev E

Virksomhed indgik den 21. maj 2012 en uddannelsesaftale med eleven Elev E for perioden 21. maj 2012 til 6. maj 2014. Aftaleperioden blev den 7. maj 2014 forlænget til den 28. januar 2015. Der har ikke været skoledage i prøvetiden.

Det fremgår af AUB’s registreringer, at

 • 1. præmierate blev frigivet den 19. juni 2012 og blev forældet den 19. juni 2013.
 • 2. præmierate blev frigivet den 19. juli 2012 og blev forældet den 19. juli 2013.
 • 3. præmierate blev frigivet den 18. august 2012 og blev forældet den 18. august 2013.
 • 1. bonusrate blev frigivet den 18. november 2012 og blev forældet den 18. november 2013. 

2.-4. bonusrate blev udbetalt efter ansøgning.

Den 9. januar 2014 kontaktede Virksomhed AUB om manglende udbetaling af præmie og bonus. AUB informerede i den forbindelse om ansøgningsmetoden. Den 13. januar kontaktede Virksomhed AUB igen og klagede over forældelse. AUB oplyste samme dag, at præmie og bonus var forældet og derfor ikke kunne udbetales.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Virksomhed er omfattet af præmie og bonusordningen på maksimalt 70.000 kr., som fastsat i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AER til arbejdsgivere.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB har endvidere givet nærmere oplysning om, at der i AUB’s informationsbrev om præmie og bonus henvises til AUB’s hjemmeside, hvor forældelsesfristen oplyses. I velkomstbrevet, som klager ifølge mail af 14. januar 2014 har modtaget, oplyses der desuden om ansøgningsproceduren.

AUB vurderer i forhold til den konkrete sag, at vejledningen om forældelsesfristen har været tilstrækkelig.

AUB finder ikke, at det anførte omkring forveksling af brevene kan føre til en anden vurdering.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes. Loven indeholder ikke bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Idet Virksomhed først henvendte sig om udbetaling af de nævnte præmie- og bonusrater den 9. januar 2014, dvs. mere end 1 år efter, at selskabet havde opnået ret hertil, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Efter det, som er oplyst om AUB’s vejledning om reglerne i informationsbrev og på AUB’s hjemme­side, finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere AUB’s vejledning om disse regler.

Herefter, og idet det, som Virksomhed i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUB’s afgørelse.