Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2015-24 / 16-11-2015

Afgørelse af klage fra Virksomhed over afgørelse af 13. februar 2015 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 13. februar 2015, Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af 1., 2. og 3. præmierate samt 1., 2., 3. og 4. bonusrate for eleven XX, da ansøgning om udbetaling er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 26. februar 2015 anført, at virksomhedens bogholder ikke var opmærksom på, at virksomheden har haft ret til præmie- og bonusudbetalinger for eleven, og at man derfor ikke har anmodet om udbetaling af præmie og bonus inden for den angivne frist.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 13. april 2015 fastholdt sit afslag på udbetaling af 1., 2. og 3. præmierate samt 1., 2., 3. og 4. bonusrate og oplyst, at Virksomhed den 10. juni 2011 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen blev påbegyndt den 18. juli 2011 og afsluttet den 17. januar 2015, hvor eleven var udlært.

Det fremgår af AUBs registreringer, at betingelserne for at kræve udbetaling af 1., 2. og 3. præmierate var opfyldt henholdsvis den 16. august 2011, den 15. september 2011 og den 24. december 2011.  Retten til at kræve disse rater udbetalt blev forældet henholdsvis den 16. august 2012, den 15. september 2012 og den 24. december 2012. 1., 2., 3. og 4. bonusrate blev frigivet henholdsvis den 25. marts 2012, den 23. juni 2012, den 21. september 2012 og den 16. september 2013. Retten til at kræve disse rater udbetalt blev forældet henholdsvis den 25. marts 2013, den 23. juni 2013, den 21. september 2013 og den 16. september 2014.

Den 12. februar 2015 kontaktede Virksomhed pr. mail AUB om udbetaling af præmie og bonus.  AUB traf den 13. februar afgørelse om, at 1., 2. og 3. præmierate samt 1., 2., 3. og 4. bonusrate er forældet og ikke kan udbetales. Det er denne afgørelse, der nu er indbragt for Ankenævnet.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

Virksomhed er omfattet af præmie og bonusordningen på maksimalt 70.000 kr. som fastsat i bekendtgørelse nr. 145 af 21. februar 2011 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra AER til arbejdsgivere.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB har endvidere givet nærmere oplysning om den vejledning, AUB giver om reglerne. I AUBs velkomstbrev oplyses om bonus/præmieordning. Der oplyses også om fristen for ansøgning på 1 år, ligesom der henvises til AUBs hjemmeside, hvor der er detaljerede oplysninger om fristerne. AUB har vedlagt kopi af det velkomstbrev, som er sendt til klager. Brevet er dateret 18. juli 2011.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes. Loven indeholder ingen bestemmelser, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Idet Virksomhed først henvendte sig om udbetaling af de nævnte præmie- og bonusrater den 12. februar 2015, dvs. mere end 1 år efter, at Virksomhed havde opnået ret hertil, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Efter det, som er oplyst om AUBs vejledning om reglerne i informationsbrev og på AUBs hjemme­side, finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere AUBs vejledning om disse regler.

Herefter, og idet det, som Virksomhed i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUBs afgørelse.