Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-99 / 10-03-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) afgørelse af 3. april 2013

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 3. april 2013, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 efter lov ur. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven) er 42 %.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 18. april 2013 klaget over, at ATP har opgjort hans samlede beskæftigelsesgrad for 2008-2012 efter skattenedslagsloven til 89 %. Han mener ikke at have modtaget ATP’s meddelelse af juni 2012 om hans beskæftigelsesgrad for 2011 og har derfor været afskåret fra at indrette sine arbejdsforhold således, at han kunne opnå de krævede 90 % i hele perioden.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 20. juni 2013 fastholdt sin opgørelse af XX’s beskæftigelsesgrad for 2012 til 42 % og oplyst, at ATP i juni 2012 sendte XX meddelelse om, at hans beskæftigelsesgrad for 2011 var opgjort til 100 %.

Ved brev dateret februar 2013 meddelte ATP XX, at hans beskæftigelsesgrad for 2012 var opgjort til 42 % og den samlede beskæftigelsesgrad for 2008-12 til 89 %.

Under en telefonsamtale den 20. februar 2013 rejste XX indsigelse over for opgørelsen af beskæftigelsesgraderne og oplyste, at han ikke havde modtaget brevet af juni 2012. Han oplyste endvidere, at han var opsagt til fratrædelse den 31. maj 2012, og at han var tilkendt fratrædelsesgodtgørelse.

ATP har henvist til, at skattenedslag til seniorer bl.a. betinges af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav, jf. skattenedslagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedsløn­ nede, 54 timers arbejde pr. 14. dag for 14-dages lønnede og 27 timer pr. uge for ugelønnede. ATP­ lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperioderne.

Af de indberettede ATP-bidrag fremgår det, at XX har været fuldtidsbeskæftiget i perioden januar-maj 2012, og at han herefter fratrådte sin stilling hos Virksomhed og gik på efterløn. Han modtog i forbindelse med fratrædelsen en fratrædelsesgodtgørelse på 90.000 kr. Der skal ikke betales ATP-bidrag af godtgørelsen, som efter ATP’s opfattelse ikke kan sidestilles med løn for en vis periode, og den kan således ikke indgå ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

XX opfyldte således kravet om fuldtidsbeskæftigelse i 5 måneder ud af de 12 i 2012, svarende til en beskæftigelsesgrad på 42 %.

ATP har oplyst, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2011 blev sendt til XX’s folkeregisteradresse i juni 2012. Beskæftigelsesgraden var opgjort til 100 %, og den samlede beskæftigelsesgrad indtil da var opgjort til 100 %, hvilket var den højst opnåelige.

Ankenævnets begrundelse

Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter§ 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem. Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person dog også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag, eller hvis det kan dokumenteres, at arbejdstidskravet er opfyldt i 90 % af lønperioderne.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Det fremgår af§ 2, stk. 2, i bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Af de indberettede ATP-bidrag fremgår det, at XX var fuldtidsbeskæftiget i perioden januar-maj 2012, hvorefter han fratrådte sin stilling og gik på efterløn. Der skal som anført af ATP ikke betales ATP-bidrag af den fratrædelsesgodtgørelse, som han har modtaget i forbindelse med fratrædelsen, og fratrædelsesgodtgørelsen kan således ikke sidestilles med løn for arbejde i en vis periode. Fratrædelsesgodtgørelsen indgår dermed ikke ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

Derfor skal der ved opgørelsen af perioden med fuldtidsbeskæftigelse og dermed af beskæftigelsesgraden for 2012 alene medregnes 5 ud af de 12 måneder i dette år, svarende til en beskæftigelsesgrad for dette år på 42 %. Ankenævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelse.

Det, som XX har anført vedrørende sin modtagelse af ATP’s meddelelse af juni 2012 vedrørende beskæftigelsesgraden for 2011, kan ikke føre til en anden opgørelse af beskæftigelses graden for 2012.