Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 20123-22 / 05-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) afgørelse af 10. december 2012

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 10. december 2012, hvorefter XX’s beskæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. juni 2008 (skattenedslagsloven) er 75 % for 2009 og for 2010.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i breve af 7. januar og 22. maj 2013 anført, at hun er enig i ATP’s beregning af beskæftigelsesgraden for 2009 og 2010. Hun skrev imidlertid til ATP den 10. december 2009 og redegjorde for sin beskæftigelsesforhold og udbad sig en redegørelse fra ATP om beregningen af beskæftigelsesgraden for 2008. ATP besvarede først henvendelsen i juli 2012 uden at redegøre for beregningen. Hvis ATP havde redegjort for beregningen af beskæftigelsesgraden i forlængelse af henvendelsen i december 2010, ville hun have kunnet indrette sine ansættelsesforhold for de kommende år, således at hun ville have kunnet opfylde det samlede beskæftigelseskrav på 90 %.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 30. april 2013 fastholdt, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2009 og 2010 er 75 %.

ATP har oplyst, at ATP i juni 2010 meddelte XX, at hendes beskæftigelsesgrad for 2009 var opgjort til 33 %. I juni 2011 meddelte ATP XX, at hendes beskæftigelsesgrad for 2010 var opgjort til 8 %.

Den 2. juli 2012 gjorde XX’s ægtefælle telefonisk indsigelse over XX’s beskæftigelsesgrad for 2008-2011. I brev modtaget den 4. juli 2012 blev indsigelsen uddybet, herunder blev der henvist til et brev af 10. december 2009 fra XX, som ATP ikke havde besvaret.

Den 7. september 2012 modtog ATP yderligere oplysninger om XX’s beskæftigelse i 2008 og 2011 i form af lønsedler.

ATP anmodede ved telefonisk henvendelse den 19. september 2012, som blev besvaret af XX’s ægtefælle, om dokumentation for beskæftigelsen i 2009 og 2010, og disse blev modtaget med brev af 30. november 2012 i form af lønsedler.

På denne baggrund traf ATP den 10. december 2012 afgørelse om, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2008 og 2011 kunne fastsættes til 100 %, og for 2009 og 2010 til 75 %.

Med hensyn til det anførte om manglende besvarelse af XX’s henvendelse af 10. december 2009 beklager ATP ikke at have besvaret henvendelsen. For så vidt angår ATP’s telefoniske henvendelse den 19. september 2012 bemærker ATP, at man ikke fandt et betænkeligt at give besked til XX’s ægtefælle om indsendelse af yderligere oplysninger, da ægtefællen tidligere havde henvendt sig telefonisk til ATP på XX’s vegne. I øvrigt modtog ATP de ønskede oplysninger den 30. november 2012, og disse er medtaget ved beregningen af XX’s beskæftigelses grad.

Ankenævnets begrundelse

Det er uomtvistet, at en opgørelse baseret på XX’s faktiske beskæftigelse i 2009 og 2010 efter skattenedslagsloven fører til en beskæftigelsesgrad på 75 % i hvert af årene.

Det er et domstolsanliggende at tage stilling til, hvilket erstatningsretligt ansvar – om noget – der påhviler ATP for de forhold vedrørende ATP’s sagsbehandling, som XX har henvist til.

Ankenævnet stadfæster på denne baggrund ATP’s afgørelse.