Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-164 / 26-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelser af 20. juli 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet ændrer ATPs afgørelse af 20. juli 2012 om XXs beskæftigelsesgrad efter lov nr. 473 af 17. maj 2008 (skattenedslagsloven), således at denne fastsættes til 100 % for indkomståret 2011.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har ved brev af 9. august 2012 klaget over ATPs afgørelse af 20. juli 2012, hvorved hendes beskæftigelsesgrad for året 2011 er fastsat til 62 %. Hun mener, at beskæftigelsesgraden for 2011 bør fastsættes til 100 %, da 24 timers weekendarbejde ifølge Industriens Overenskomst svarer til den normale ugentlige arbejdstid på 37 timer.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 24. september 2012 ændret XXs beskæftigelsesgrad for 2011 fra 62 % til 63 % og henvist til, at skattenedslag til seniorer bl.a. betinges af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattenedslagslovens § 4. For at opfylde et arbejdstidskrav skal personen hvert indkomstår være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1. Arbejdstidskravet kan, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedslønnede, 54 timers arbejde pr. 14. dag for 14-dages lønnede og 27 timer pr. uge for ugelønnede. Kun lønperioder, hvor der enten er betalt fuldt ATP-bidrag eller over for ATP dokumenteret en arbejdstid, der opfylder ATP-lovens timegrænser, kan tælle med som fuldtidsbeskæftigelse. ATP medregner først og fremmest de faktiske arbejdstimer, men derudover kan der medregnes timer, som kan sidestilles med arbejdstimer. Det drejer sig blandt andet om fritimer til opvejning af ubekvem arbejdstid f.eks. ved aften-, nat- eller weekendarbejde.

XX får i henhold til § 10, stk. 5, i Industriens Overenskomst betaling for 24 timer pr. uge med tillæg ved weekendarbejde og ikke for 37 timer pr. uge. ATP kan kun medregne ATP-bidragspligtige timer, dvs. timer for hvilke der udbetales vederlag. Weekendarbejde kan således alene medregnes for de faktiske timer, hvilket ved normalt weekendarbejde er 24 timer pr. uge. Den omregningsregel i § 10, stk. 4, i Industriens Overenskomst, som klager henviser til, ændrer ikke noget herved, idet den alene vedrører afholdelse af feriefridage, SH-dage og overenskomstmæs­sige fridage og herom fastsætter, at en arbejdsfri weekenddag på 12 timer svarer til 2½ feriedag m.m. Vedrørene beregning af ferie fremgår det således af overenskomstens § 10, stk. 4, at timetallet på 24 timer pr. uge skal lægges til grund ved beregningen af ferie. Heller ikke overenskomstens § 10, stk. 6, om beregning af ATP-bidrag under sygdom har betydning ved fastsættelse af beskæftigelsesgraden.

Da XX er 14-dages lønnet, skal hun arbejde mindst 54 timer pr. lønperiode, for at perioden kan medtælles som fuldtidsbeskæftigelse. Efter en gennemgang af XXs lønsedler konstaterer ATP, at hun har haft 16½ lønperioder inkl. ferieperioder med mindst 54 timer pr. lønperiode ud af i alt 26 lønperioder i 2011. Beskæftigelsesgraden for 2011 er herefter 16,5/26 svarende til 63 %.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), at en person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidrags­pligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en ar­bejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Det fremgår af § 2, stk. 2, og bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for fjortendagslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Arbejdstidskravet kan efter skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 2, også opfyldes ved dokumentation for fuldtidsbeskæftigelse over for ATP. Her skal lønmodtageren dokumentere en arbejdstid, der svarer til fuldtidsbeskæftigelse efter ATP-loven.

Det er oplyst, at XX ifølge sin ansættelsesaftale er omfattet af Industriens Overenskomst. Det følger af denne overenskomsts § 10, stk. 3, at den ugentlige arbejdstid for weekendarbejde er 24 timer, der normalt placeres på lørdage og søndage med 12 timer hver dag. Overarbejde kan undtagelsesvis uføres på hverdage. Efter overenskomstens § 10, stk. 2, må weekendarbejdere ikke have anden lønnet beskæftigelse; overtrædelse medfører øjeblikkelig fratræden fra virksomheden. Endvidere fremgår det af overenskomstens § 10, stk. 4, at ferie ved fuld beskæftigelse udgør 5 uger á 24 timer, og at der i øvrigt omregnes forholdsmæssigt, således at 24 timers weekendarbejde svarer til den normale ugentlige arbejdstid på 37 timer. En arbejdsfri weekenddag på 12 timer svarer derfor til 2½ feriedag, søgnehelligdag eller overenskomstmæssig fridag. Endelig fremgår det af overenskomstens § 10, stk. 6, 2. led, at ATP-bidrag ved weekendarbejde regnes som fuldt bidrag.

Da den ugentlige arbejdstid for weekendarbejdere ifølge Industriens Overenskomst er 24 timer, da XX i perioder med weekendarbejde efter overenskomsten ikke må påtage sig anden lønnet beskæftigelse, og da 24 timers weekendarbejde ved ferie omregnes til en normal ugentlig arbejdstid på 37 timer, finder Ankenævnet, at weekendarbejde efter overenskomsten på mindst 24 timer skal sidestilles med fuldtidsarbejde i relation til skattenedslagsloven. I 14-dages perioder med weekendarbejde skal XX herefter have mindst 48/74 x 54 = 35 arbejde- eller ferietimer, for at perioden kan medregnes som fuldtidsbeskæftigelse. Efter en gennemgang af lønsedlerne ses det, at XX opfylder kravet om mindst 35 timer i 14-dages perioder med weekendarbejde og mindst 54 timer i 14-dages perioder med hverdagsarbejde, idet det bemærkes, at uge 1 i 2011 som en delt 14-dages periode er medregnet som fuldtidsbeskæftigelse. 

Ankenævnets ændrer på denne baggrund ATPs afgørelse af 20. juli 2012 om XXs beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven, således at denne fastsættes til 100 % for indkomståret 2011.

Det bemærkes herved, at der ifølge de fremlagte lønsedler ikke er indbetalt fuldt ATP-bidrag for XX, når hun har haft weekendarbejde, således som hun har krav på efter § 10, stk. 6, 2. led, i Industriens Overenskomst. XX henvises til i givet fald at rette henvendelse til arbejdsgiveren med henblik på eventuelt at få korrigeret indbetalingerne af ATP-bidrag i overensstemmelse med den nævnte bestemmelse i overenskomsten.