Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-103 / 07-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 4. april 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 4. april 2013, hvorefter der ikke kan udbetales et engangsbeløb til XX efter hendes afdøde mand NN, da kravet herpå er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i sin klage af 30. april 2013 anført, at hun er ved dårligt helbred og ikke kan arbejde, samt at hun tager sig at to mindreårige børn, som hun fik med sin afdøde mand NN.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 3. juni 2013 fastholdt sin afgørelse og har oplyst, at NN’s død i Land den 1. juli 2006 blev registreret i Det Centrale Personregister (CPR) den 30. april 2008, hvor der ikke var registreret nogen ægtefælle til NN.

ATP modtog den 13. marts 2013 en anmodning fra XX om udbetaling af et engangsbeløb efter afdøde NN. Efter ATP-lovens § 36, stk. 2, skal efterlevende imidlertid senest 5 år efter dødsfaldet anmode ATP om udbetaling af engangsbeløb. Da der på anmodningstidspunktet i 2013 var gået mere end 5 år fra dødsfaldet i 2006, er kravet forældet.

ATP udbetalte den 11. juli 2008 NN’s indestående i Den Særlige Pensionsopsparing til boet efter ham, som angiveligt blev bestyret af XX. Det blev imidlertid ikke oplyst, at XX var NN’s ægtefælle, og ATP havde derfor ikke grundlag for at antage, at NN efterlod nogen ægtefælle.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 36, stk. 2, skal efterlevende, der ønsker udbetaling af et engangsbeløb efter et afdødt ATP-medlem, senest 5 år efter dødsfaldet anmode ATP om udbetaling heraf. Ellers forældes kravet.

NN døde den 1. juli 2006 og dødsfaldet blev registeret i CPR i 2008 uden angivelse af nogen efterlevende ægtefælle. XX anmodede først den 13. april 2013 om udbetaling af et engangsbeløb efter NN. Kravet er derfor forældet.

Det forhold, at NN’s indestående på Den Særlige Pensionsopsparing blev udbetalt til XX, som bestyrer af dødsboet, kan ikke føre til et andet resultat. Udbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing sker direkte til kontoindehaveren eller dennes bo og er ikke en pensionsudbetaling til evt. efterladte og kunne derfor ikke i sig selv give ATP anledning til at antage, at XX var afdødes ægtefælle. Der forelå heller ikke i øvrigt oplysninger herom.

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse.