Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-93 / 14-12-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 3. april 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ankenævnet stadfæster ATP's afgørelse af 3. april 2013, hvorefter XX har fået udbetalt et engangsbeløb på 50.000 kr. efter sin hustru, NN, der døde den 13. marts 2013.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har anført, at NN havde arbejdet og indbetalt til ATP i 26 år under den ”gamle ordning” vedrørende bidrag indbetalt forud for 2002. Han mener derfor, at han må være berettiget til et højere beløb under den ”gamle ordning” end det beløb på 50.000 kr., som ATP har udbetalt under den ”nye ordning”.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 17. maj 2013 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at der ved medlemmets død kan udbetales et engangsbeløb til en evt. efterlevende ægtefælle/samlevende.

Har det afdøde medlem indbetalt ATP-bidrag både før og efter 2002, kan en efterlevende ægtefælle være berettiget til et engangsbeløb efter to forskellige regler, idet den efterlevende dog kun har ret til udbetaling af det højeste af disse beløb, jf. ATP-lovens § 14d.

NN havde betalt ATP-bidrag både før og efter 2002. Efter reglerne vedrørende bidrag fra før 2002 (”gammel ordning”) ville XX kunne have fået udbetalt ca. 41.313 kr. før afgift, jf. ATP-lovens § 11. Dette beløb udgør den kapitaliserede værdi af 35 % af afdødes pensionsret, dvs. den alderspension, som NN ville have fået udbetalt, hvis hun havde levet som gennemsnittet af sin årgang.

For bidrag indbetalt efter 2002 (”ny ordning”) gælder, at der kan udbetales 50.000 kr. før afgift til en efterlevende ægtefælle, hvis medlemmet har indbetalt ATP-bidrag i mindst 2 år. Dette beløbs størrelse er uafhængigt af størrelsen af medlemmets indbetalte ATP-bidrag.

Da det beløb på 50.000 kr., der kan udbetales efter ”ny ordning”, er det højeste af de to beløb, der kan udbetales efter ”gammel ordning”, henholdsvis ”ny ordning”, har XX fået udbetalt de 50.000 kr. efter ”ny ordning” som et engangsbeløb efter NN.

Ankenævnets begrundelse 

Efter ATP-lovens § 11 og § 14b kan der ved et medlems død udbetales et engangsbeløb til en evt. efterlevende ægtefælle. Har et medlem indbetalt ATP-bidrag både før og efter 2002, kan en efterlevende ægtefælle være berettiget til et engangsbeløb efter to forskellige regler (”gammel ordning”, henholdsvis ”ny ordning”), idet den efterladte dog kun har ret til udbetaling af det højeste af disse beløb, jf. ATP-lovens § 14d.

Ankenævnet tiltræder det, som ATP har oplyst om beregningen og størrelsen af de engangsbeløb, der ville kunne udbetales efter afdøde NN. 

Idet ATP således har udbetalt det højeste engangsbeløb til den efterlevende XX, jf. ATP-lovens § 14d, tiltræder Ankenævnet ATP’s afgørelse.