Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-5 / 24-04-2014

Afgørelse vedrørende klage fra XX over afgørelse af 13. december 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 13. december 2012, hvorefter XX har fortabt retten til udbetaling af præmie og bonus for eleven NN.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev af 13. december 2012 klaget over AUB’s afgørelse af 13. december 2012, hvorefter krav om udbetaling af bonus for eleven NN er forældet.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB (tidligere Arbejdsmarkedets Elevrefusion) har i brev af 27. februar 2013 fastholdt sit afslag på udbetalingen af præmie og bonus.

XX indgik den 10. januar 2011 en uddannelsesaftale med eleven NN. Aftalen påbegyndtes den 14. februar 2011.

Den 13. december 2012 kontakter XX telefonisk AUB angående udbetaling af præmie og bonus. AUB oplyser, at ansøgningsfristen er overskredet, og at præmie og bonus derfor ikke kan udbetales.

XX har i klagen af 13. december 2012 oplyst, at han var i den tro, at præmie og bonus ville blive udbetalt på en gang.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUB’s registreringer fremgår det, at retten til 1. præmierate for eleven NN blev opnået den 15. marts 2011 og forældet den 15. marts 2012. Retten til 2. præmierate blev opnået den 14. april 2011 og forældet den 14. april 2012. Retten til 3. præmierate blev opnået den 14. maj 2011 og forældet den 14. maj 2012. Retten til 1. bonusrate blev opnået den 11. august 2011 og blev efter rettidig ansøgning via AUB’s hjemmeside udbetalt. Retten til 2. bonusrate blev opnået den 9. november 2011 og forældet den 9. november 2012.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 10. januar 2011. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår XX opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.