Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-6 / 25-10-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X v/XX over afgørelse af 27. december 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 27. december 2013, hvorefter Virksomhed X v/XX har fortabt retten til udbetaling af 2. bonusrate for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X v/XX har anført, at han i løbet af foråret forsøgte at aktivere udbetalingen, men noget gik galt, og ansøgningen gik derfor ikke igennem.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 27. januar 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af bonus og har oplyst, at Virksomhed X v/XX den 4. marts 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 15. marts 2012.

Den 27. november 2012 udbetaltes 1.-3. præmierate samt 1. bonusrate. Den 20. december 2013 udbetaltes 3. bonusrate.

Den 27. december 2013 kontaktede Virksomhed X v/XX telefonisk AUB om udbetaling af bonus. AUB oplyste i den forbindelse, at kravet om udbetaling af 2. bonusrate, der kunne begæres udbetalt fra den 11. december 2012, var forældet den 11. december 2013.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, hvor præmie og bonus forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. En tilsvarende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 4. marts 2012. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og der foreligger heller ikke i øvrigt grundlag for at se bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed X v/XX opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB. Det forhold, at der kan have været vanskeligheder med at ansøge via den digitale selvbetjening i foråret 2013, kan ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.