Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-250 / 02-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 4. december 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 4. december 2013, hvorefter Virksomhed ikke kan få udbetalt 4. bonusrate for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed v/XX har i brev af 13. december 2013 til Ankenævnet henvist til, at man ikke var klar over, at forlængelsen af prøvetiden på grund af elevens skoleophold ville betyde, at det ikke blev muligt at få udbetalt 4. bonusrate. Virksomheden var ved indgåelsen af uddannelsesaftalen i kontakt med skolen, som blot oplyste, at skoleopholdet efter almindelig praksis ville forlænge prøvetiden. Skolen oplyste på forespørgsel ikke, at der var andre forhold, man skulle forholde sig til i den anledning.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 10. februar 2013 fastholdt sit afslag og oplyst, at Virksomhed den 26. juli 2013 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den

5. august 2013 og afsluttes den 4. august 2015.

Der er 3 måneders prøvetid i uddannelsesaftalerne, jf. § 60, stk. 2, i erhvervsuddannelsesloven. Det fremgår også heraf, at skoleophold ikke medregnes i prøvetiden.

Reglerne om præmie og bonus følger af AUB-lovens §§ 16 og 17 med tilhørende bekendtgørelse. Da aftalen er indgået den 26. juli 2013, gælder bekendtgørelse nr. 129 af 20. januar 2013 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere. Af bekendtgørelsens § 6 fremgår, at bonus udbetales i 4 rater. 4. rate udbetales tidligst 630 dage efter prøvetidens udløb. Uddannelsesaftalen skal fortsat være i kraft på tidspunktet, hvor bonus kan udbetales.

Eleven XX havde i de første 3 måneder, hvor prøvetiden løber, et skoleophold fra den 14. oktober til den 1. november 2013, og prøvetiden blev derfor forlænget tilsvarende.

Som følge heraf blev tidspunktet for udbetaling af 4. bonusrate udskudt, således at denne rate først vil kunne frigives den 17. august 2015. Da uddannelsesaftalen afsluttes den 4. august 2015, vil 4. bonusrate imidlertid ikke kunne udbetales.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår en uddannelsesaftale indgået den 26. juli 2013. Præmie og bonus ydes i henhold til bestemmelserne i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion samt bekendtgørelse nr. 129

af 20. januar 2013 om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelses- bidrag til arbejdsgivere.

Det følger af bekendtgørelsens § 6, at 4. bonusrate tidligst kan udbetales 630 dage efter prøvetidens udløb, og at uddannelsesaftalen skal være i kraft på det tidspunkt, hvor bonus kan udbetales.

Prøvetiden er på 3 måneder, jf. erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, og skoleperioder i prøvetiden forlænger denne.

I uddannelsesaftalen mellem Virksomhed og eleven XX er der aftalen skoleophold i de første 3 måneder, og prøvetiden forlænges derfor tilsvarende. Dette indebærer, at tidspunktet for udbetaling af 4. bonusrate også forskydes, således at denne først kan udbetales fra den 17. august 2015. Da uddannelsesaftalen forventes afsluttet den 4. august 2015, vil det ikke være muligt at få 4. bonusrate udbetalt.

Det forhold, at arbejdsgiveren af skolen har fået oplyst, at der ikke var andre forhold, man skulle være opmærksom på i forbindelse med forlængelsen af prøvetiden, kan ikke føre til et andet resultat, men er et anliggende mellem arbejdsgiver og skolen.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.