Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-249 / 26-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 13. november 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 13. november 2012, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af præmie samt 1. bonusrate for eleven NN samt 1. præmierate for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed, har i brev af 15. november 2012 og i høringssvar af 22. januar 2013 anført, at den for sene ansøgning skyldtes, at selskabet ved tidligere elever ikke har ansøgt, før alle perioder kunne udbetales på én gang. Virksomhed har endvidere anført, at der ikke er oplyst om forældelsesfrist i breve fra AUB (tidligere Arbejdsmarkedets Elevrefusion) vedrørende ovennævnte elever. Derimod er forældelsesfristen nævnt i brevet fra AER af 13. august 2012 vedrørende en ny elev.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 20. december 2012 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie og bonus og oplyst, at Virksomhed den 18. april 2011 indgik uddannelsesaftale med eleven NN, som påbegyndtes den 18. april 2011.

Den 26. september 2011 indgik Virksomhed endvidere uddannelsesaftale med eleven XX, som påbegyndtes den 30. september 2011.

Den 13. november 2012 kontaktede Virksomhed telefonisk AUB og anmodede om udbetaling af præmie og bonus for disse elever. AUB oplyste, at ansøgningsfristen var overskre­det og informerede samtidig om klageadgangen.

AUB har henvist til, at de gældende bestemmelser om forældelse af præmie og bonus findes i AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, hvorefter præmie og bonus forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til udbetaling heraf. En tilsvarende bestemmelse fandtes tidligere i § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelses­bidrag.

Af AUB’s registreringer fremgår for så vidt angår eleven NN, at ret til 1. præ­mierate blev frigivet den 17. maj 2011 og forældet den 17. maj 2012. 2. præmierate blev frigivet den 16. juni 2011 og forældet den 16. juni 2012. 3. præmierate blev frigivet den 16. juli 2011 og foræld­et den 16. juli 2012. Retten til 1. bonusrate indtrådte den 15. oktober 2011 og blev forældet den 15. oktober 2012. 2.bonusrate er udbetalt og 3. bonusrate frigives den 7. april 2013, såfremt eleven fortsat er ansat.

For så vidt angår eleven XX fremgår det af AUB’s registreringer, at ret til 1. præmierate blev frigivet den 29. oktober 2011 og forældet den 29. oktober 2012. 2. præmierate samt 3 bonusrater er blevet udbetalt efter ansøgning via AUB’s selvbetjening. Den sidste bonusrate frigives den 19. september 2013, såfremt eleven fortsat er ansat.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftaler indgået henholdsvis den 26. september 2011 og den 13. november 2012. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præ­mie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver mulighed for at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra denne.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent, og at retten til at få beløbene udbetalt er bortfaldet ved forældelse som afgjort af AUB.

Det, som Virksomhed har anført om manglende kendskab til reglerne og vejledning, kan ikke føre til et andet resultat, og Ankenævnet finder efter det oplyste om indholdet i AUB’s orienteringsbreve – hvori det oplyses, at arbejdsgiver kan søge om udbetaling af præmie, hver gang eleven har været i praktik i 30 dage, og at der kan søges om bonus efter udløbet af prøvetiden, og i øvrigt henviser til yderligere information om reglerne på AUB’s hjemmeside, hvor der bl.a. gives oplysning om fristen for indgivelse af ansøgning om udbetaling af præmie og bonus for elevaftaler – ikke grundlag for at kritisere AUB’s vejledning om reglerne.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.