Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-138 / 03-03-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed A (CVR-nr. xx xx xx xx) over afgørelse af 21. maj 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 21. maj 2012 om, at der ikke kan udbetales yderligere præmie og bonus for indgåelsen af de senere uddannelsesaftaler med eleverne Elev A og Elev B til Virksomhed A (CVR- nr. xx xx xx xx).

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

AUB’s afgørelse

AUB har i afgørelsen af 21. maj 2013 henvist til, at det efter AUB-lovens dagældende § 16, stk. 1, og 17, stk. 1, er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus for indgåelse af uddannelsesaftaler, at disse indeholder en prøvetid, og at de første 3 måneder af elevenes praktiktid efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, er prøvetid. AUB anser en uddannelse for værende den samme, hvis der er tale om samme hovedindgang, og der er derfor efter praksis ikke nogen prøvetid i en uddannelsesaftale om trin 2, når der har været en uddannelsesaftale om trin 1 i samme uddannelse mel­ lem samme arbejdsgiver og samme elev.

AUB har herved lagt vægt på, at uddannelsen til beklædningshåndværker efter de uddannelsesaftaler, som er indgået med Elev A, og som påbegyndtes den 24. november 2012, må anses for en overbygningsuddannelse til den uddannelse til textil og beklædningsassistent, om hvilke de samme parter tidligere havde indgået uddannelsesaftale, som blev påbegyndt den 28. marts 2011 og afsluttet den 23. november 2012. Endvidere angår den uddannelsesaftale, som den

28. marts 2013 er indgået med Elev B vedrørende uddannelsen til beklædningshånd­ værker, samme uddannelse som den aftale om uddannelsen til beklædningshåndværker, som de samme parter havde påbegyndt den 28. december 2013 og afsluttet den 27. marts 2013.

Klagen

Virksomhed A (CVR-nr. xx xx xx xx) har i brev af 18. juni 2013 klaget over, at AUB har afslået at udbetale yderligere præmie og bonus for eleverne Elev A og Elev B, og henvist til, at de senere uddannelsesaftaler med eleverne ikke er indgået med samme arbejdsgiver som de oprindelige, men med Virksomhed C, henholdsvis Virksomhed A, der angiveligt skal have hver sit SE-nummer.

Oplysningerne i sagen

Det fremgår af udskrift af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som Ankenævnet selv har måttet indhente til brug ved sagens behandling, at virksomheden Virksomhed A (CVR.nr. xx xx xx xx) er en enkeltmandsvirksomhed, hvortil der knytter sig to produktionsenheder, nemlig P nr. xx xx xx xx xx - Virksomhed B i branche nr.

xxxxxx Fremstilling af anden yderbeklædning, og P nr. xx xx xx xx xx - Virksomhed C i branche nr. xxxxxx Engroshandel med beklædning.

Om CVR-numre og P-numre henvises til følgende link: http://virkguiden.virk.dk/kmser/hvad-er-cvr-nummer-og-p-nummer

Ankenævnets afgørelse

Indgåelse af en uddannelsesaftalegiver kun arbejdsgiveren ret til præmie og bonus, hvis den indeholder en prøvetid, jf. AUB-lovens § 15 c. De første 3 måneder af elevens praktiktider prøvetid, jf. erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2.

De uddannelsesaftaler, som eleverne Elev A og Elev B har indgået med Virksomhed C (P nr. xx xx xx xx xx), henholdsvis med Virksomhed B (P nr. xx xx xx xx xx), må uanset de forskellige produktionssteder og P-numre og uanset forskellige SE-numre anses for indgået med enkeltmandsvirksomheden Virksomhed A (CVR-nr. xx xx xx xx) som arbejdsgiver.

Herefter, og idet eleverne Elev A, henholdsvis Elev B gennemgik prøvetiden på 3 måneder i forbindelse med de oprindelige uddannelsesaftaler, som blev påbegyndt den 28. marts 2011 og afsluttet den 23. november 2012, henholdsvis påbegyndt den 28. december 2013 og afsluttet den 27. marts 2013, gælder der ikke nogen prøvetid efter de senere uddannelsesaftaler, som de samme elever således indgik med enkeltmandsvirksomheden Virksomhed A (CVR-nr. xx xx xx xx) som arbejdsgiver, og som påbegyndtes den 24. november 2012, henholdsvis den 28. marts 2013. Det bemærkes herved, at disse senere uddannelsesaftaler af de grunde, som AUB har anført, må anses for at angå samme uddannelse som de oprindelige uddannelsesaftaler, jf. herved bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 med senere ændring om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling § 2, stk. 1, nr. 1, og bilag 1.

Ankenævnet stadfæster derfor AUB’s afgørelse af 21. maj 2013 om, at der ikke kan udbetales yderligere præmie og bonus for indgåelsen af de senere uddannelsesaftaler med eleverne Elev A og Elev B til Virksomhed A (CVR-nr. xx xx xx xx).