Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-58 / 19-11-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 9. april 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget klage af 5. maj 2014 over ATPs afgørelse af 9. april 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer for XX. Klagen er indbragt af Virksomhed på vegne af XX.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved henvendelse i 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for det på­gældende år.

Det fremgår af sagens akter, at XX ved brev af juni 2013 modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012.

ATP har oplyst til sagen, at XX først gjorde indsigelse mod ATP’s opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2012 ved telefonisk henvendelse den 3. april 2014.

Virksomhed har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at XX ikke har været opmærksom på 3 måneders fristen, men at hun i 2012 har været meget tæt på fuld beskæftigelse, og at der også næsten er betalt fuldt ATP-bidrag for 2012.

ATP har i udtalelse af 28. maj 2014 fastholdt, at indsigelsesfristerne i den konkrete sag er udløbet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først sket i 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det af Virksomhed anførte kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012.