Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-92/ 17-01-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 3. juli 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX's klage af 30. juli 2013 over ATP’s afgørelse af 3. juli 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX's beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse den 27. februar 2013. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han har været fuldtidsbeskæftiget i indkomståret 2009.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX's beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009 er først fremsat i februar 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2009.