Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-1805 / 2012-118 / 19-09-2013

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 13. januar 2012 fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

Ankenævnet Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 13. januar 2012 fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) stadfæster AERs afgørelse af 13. januar 2012, hvorefter Virksomhed X skal tilbagebetale 50.000 kr. til AER, som uberettiget er modtaget i præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed X har i brev modtaget i ankenævnet den 3. februar 2012 klaget over, at AER har krævet præmie og bonus for eleven XX tilbagebetalt. Virksomhed X henviser til, at der er tale om to helt forskellige uddannelser med hvert deres forløb og med aftalt prøvetid på 3 måneder. Desuden havde Institution X oplyst, at det var en ny aftale, og at præmie og bonus ville kunne opnås, hvis aftalen blev gennemført.

AERs udtalelse i anledning af klagen

AER har i brev af 12. marts 2012 fastholdt sin afgørelse.

Sagen vedrører udbetaling af præmie og bonus for uddannelsesaftale indgået den 26. november 2009 mellem XX og Virksomhed X med startdato 2. januar 2010. For denne uddannelsesaftale blev der den 13. juli 2010 udbetalt 3 x 6.000 kr. i præmie for de første 90 dage af uddannelsesaftalen samt første bonusrate på 16.000 kr. Anden bonusrate på 16.000 kr. blev udbetalt den 23. december 2010.

Den 27. december 2011 krævede AER tilbagebetaling af præmie og bonus på i alt 50.000 kr., hvilket Virksomhed X klagede over den 5. januar 2012.

Ved AERs afgørelse af 13. januar 2012 blev tilbagesøgningskravet begrundet med, at der tidligere har været indgået en uddannelsesaftale mellem XX og Virksomhed X, efter hvilken der er udbetalt 16.000 kr. i præmie og bonus.

Efter AER-lovens §§ 16 og 17 er det imidlertid en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at uddannelsesaftalen indeholder en prøvetid. Denne er ifølge erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, de første 3 måneder af elevens praktiktid.

AER har henvist til, at når en elev har gennemgået en prøvetid efter en uddannelsesaftale, kan der efter fast praksis ikke gyldigt optages en ny prøvetid, hvis samme arbejdsgiver og elev senere indgår en ny uddannelsesaftale vedrørende samme uddannelse.

Det følger af AERs registreringer, at der den 17. juni 2009 blev indgået en uddannelsesaftale mel- lem XX og Virksomhed X om uddannelse til gastronomi-kok. Aftalen løb fra

6. juli til 4. oktober 2009, og i denne periode blev prøvetiden på 3 måneder opbrugt. Der blev for denne uddannelsesaftale udbetalt præmie og bonus efter den dagældende ordning med i alt 16.000 kr. Der kan derfor ikke gyldigt aftales ny prøvetid i en aftale om samme uddannelse mellem samme parter. Da det er et krav, at der skal være en prøvetid i en uddannelsesaftale, for at den kan medfører

ret til udbetaling af præmie og bonus, kan der ikke udbetales præmie og bonus på baggrund af aftalen med startdato 2. januar 2010.

Aftalen af 17. juni 2009 angik uddannelse til gastronomi-kok, mens aftalen af 26. november 2009 angik uddannelse til gastronomi-assistent. Da gastronomiassistent er 1. trin i gastronomiuddannelsen, og gastronomi-kok er 2. trin, må aftalen af 26. november 2009 anses at angå samme uddannelse som aftalen af 17. juni 2009.

Eventuel uklar vejledning fra skolens side kan ikke føre til nogen ændret vurdering.

Ankenævnets begrundelse

Efter AER-lovens §§ 16-17 skal en uddannelsesaftale indeholde en prøvetid, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til præmie og bonus. Prøvetiden er de første 3 måneder af elevens praktiktid, jf. § 60, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser. Da eleven XX gennemgik den fulde prøvetid på 3 måneder i forbindelse med sin uddannelsesaftale med Virksomhed X indgået den 17. juni 2009 for perioden 6. juli til 4. oktober 2009, kan der ikke gyldigt aftales nogen prøvetid i den aftale, som samme arbejdsgiver og elev indgik den 26. november 2009 med startdato den 2. januar 2010, idet denne aftale som anført af AER må anses at angå den samme uddannelse som aftalen den1 7. juni 2009. Virksomhed X er derfor ikke berettiget til præmie og bonus for denne uddannelsesaftale.

AER har herefter krav på tilbagebetaling af de omhandlede beløb, og dette gælder, selv om Virksomhed X måtte have modtaget forkert vejledning fra vedkommende erhvervsskole.

Ankenævnet stadfæster herefter AERs afgørelse af 13. januar 2012.