Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012‐165 / 06-06-2013

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed X over afgørelse af 12. juli 2012 fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

Ankenævnet stadfæster AERs afgørelse af 12. juli 2010, hvorefter Virksomhed X ikke er berettiget til udbetaling af løntilskud for eleven XX for perioden 1. marts til 30. september 2010.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Direktør for Virksomhed X har i brev af 9. august 2012 anført, at hun ikke var klar over, at der gjaldt en frist på 1 år for indgivelse af ansøgning om løntilskud, og at hun efter kontakt med EGU-vejleder XX var af den opfattelse, at det ikke gjorde nogen forskel, hvornår hun indsendte ansøgningen herom til AER.

AERs udtalelse i anledning af klagen

AER har i brev af 25. september 2012 fastholdt sit afslag på udbetalingen af elevtilskud for perioden og oplyst, at eleven XX  den 1. marts 2010 påbegyndte et EGU-praktikforløb hos Virksomhed X, men at selskabet først den 19. juni 2012 indsendte en ansøgning om

løntilskud for de første 7 måneder af praktikforløbet. AER meddelte den 2. juli 2011 som fastholdt ved brev af 12. juli 2012 afslag på tilskud under henvisning til, at ansøgning skal indgives senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til tilskuddet, jf. AER-lovens § 16a, stk. 3.

Det, som klager har anført bl.a. om mulig vejledning fra EGU-vejlederen, kan ikke føre til noget andet resultat.

Ankenævnets begrundelse

Efter AER-lovens § 16 a, stk. 3, som affattet ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 skal ansøgning om udbetaling af løntilskud indgives til Arbejdsgivernes Elevrefusion senest 1 år, efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil. Bestemmelsen, der videreførte § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009, er opretholdt ved § 7, stk. 4, 1. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012.

Idet eleven XX påbegyndte sit EGU-praktikforløb hos Virksomhed X den

1. marts 2010, og idet ansøgning om elevtilskud først blev indgivet den 19. juni 2012, er retten til løntilskud for perioden fra den 1. marts 2010 til den 30. september 2010 bortfaldet efter de nævnte bestemmelser. Selvom selskabet måtte have modtaget forkerte oplysninger fra EGU-vejlederen, kan dette ikke føre til et andet resultat.

Ankenævnet stadfæster derfor AERs afgørelse.