Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-152 / 26-09-2013

Afgørelse vedrørende klage fra advokat XX på vegne af Virksomhed X ved XX (CVR.nr. XX) over afgørelse af 26. juni 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 26. juni 2012, hvorefter Virksomhed X ved XX (CVR.nr. XX) til AUB skal tilbagebetale 50.000 kr., som uberettiget er modtaget i præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Advokat XX har i brev af 23. juli 2012 på vegne Virksomhed X ved XX klaget over, at AUB har krævet tilbagebetaling af præmie og bonus for eleven XX. Advokat XX anfører, at der mellem Virksomhed X ved XX er indgået en ny uddannelsesaftale vedrørende en anden uddannelse end den oprindelige. Hvor den oprindelige aftale angik uddannelse til VVS montør, angår den nye aftale uddannelsen til energispecialist og forlænger uddannelsestiden med godt 6 måneder, ligesom der blev indgået ny aftale om løn og prøvetid.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 20. september 2012 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at Virksomhed X ved XX den 17. oktober 2008 indgik uddannelsesaftale med eleven XX med startdato den 3. september 2008. Den 17. december 2009 indgik de samme parter aftale om ændring af specialet og om forlængelse af uddannelsesperioden med virkning fra den 21. december 2009. Efter at AUB i brev af 14. januar 2010 havde givet oplysning om muligheden for præmie og bonus, ansøgte  Virksomhed X ved XX om præmie og bonus for den således ændrede uddannelsesaftale. Ansøgningen blev indgivet på en blanket, som Virksomhed X ved XX den 15. september 2010 havde rekvireret hos AUB. Herefter udbetalte AUB 50.000 kr. i præmie og bonus til Virksomhed X ved  XX.

Den 21. september 2011 har AUB krævet tilbagebetaling af den udbetalte præmie og bonus på

50.000 kr. Revisionsfirmaet XX rettede den 28. september 2011på vegne Virksomhed X  ved XX henvendelse til AUB vedrørende tilbagesøgningskravet, og AUB besvarede denne henvendelse den 24. november 2011.

Den 23. december 2011 gjorde Advokat XX indsigelse over for tilbagesøgningskravet. Indsigelsen blev fulgt op den 10. februar 2012. AUB svarede den 2. marts 2012, hvorefter der blev anmodet om aktindsigt, som blev meddelt den 26. april 2012. Herefter klagede Advokat XX den 30. april 2012 til AUB, der ved afgørelse af 26. juni 2012 fastholdt sit tilbagesøgningskrav.

AUB har oplyst, at reglerne om præmie og bonus blev gennemført ved lov nr. 427 af 30. maj 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion med virkning for uddannelsesaftaler indgået efter den 1. juni 2009. Den oprindelige uddannelsesaftale mellem XX og Virksomhed X ved XX var imidlertid indgået den 17. oktober 2008, og da den var indgået før den 1. juni 2009, berettigede den ikke til præmie og bonus.

AUB har udbetalt præmie og bonus på grundlag af oplysningerne i ansøgningsblanketten. Uanset at der alene som bilag til ansøgningen blev indsendt et tillæg til en uddannelsesaftale, havde arbejdsgiveren på blanketten oplyst, at der var prøvetid efter den nye uddannelsesaftale.

Det er en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at uddannelsesaftalen indeholder en prøve- tid, jf. §§ 16-17 i AER-loven som affattet ved lov nr. 1230 af 2. november 2010, som for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 er opretholdt ved § 7 i lov nr. 1347 af 21. december 2012. Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, betragtes de første 3 måneder af elevens praktiktid som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Når en elev har gennemgået prøvetiden, gælder der efter fast praksis ikke nogen ny prøvetid, hvis samme arbejdsgiver og samme elev senere indgår ny uddannelsesaftale vedrørende samme uddannelse, medmindre det faglige udvalg for uddannelsen i særlige tilfælde måtte have besluttet, at der skal være en ny prøvetid.

I den foreliggende sag blev der ikke indgået aftale om en anden uddannelse, idet tillægget af 17. december 2009 til den oprindelige uddannelsesaftale alene havde karakter af en ændring af specialet inden for samme hoveduddannelse.

På denne baggrund fastholder AUB sit krav om tilbagebetaling af den udbetalte præmie og bonus på i alt 50.000 kr.

Ankenævnets begrundelse

Efter §§ 16-17 i AER-loven som affattet ved lov nr. 1230 af 2. november 2010, som for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 er opretholdt ved § 7 i lov nr. 1347 af 21. december 2012, skal der være en gyldig aftale om prøvetid i en uddannelsesaftale, for at indgåelsen heraf kan berettige arbejdsgiveren til udbetaling af præmie og bonus. Efter § 60, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser betragtes de første 3 måneder som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel.

Da eleven XX gennemgik den fulde prøvetid på 3 måneder i forbindelse med sin første uddannelsesaftale af 17. oktober 2008 med Virksomhed X ved XX, kunne der ikke gyldigt aftales en prøvetid i forbindelse med den senere tillægsaftale om samme uddannelse, som samme arbejdsgiver og elev indgik den 17. december 2009. Virksomhed X ved XX (CVR.nr. XX) er derfor ikke berettiget til præmie og bonus for indgåelsen af denne tillægs- aftale. Det bemærkes, at tillægsaftalen ikke angik en anden uddannelse end den oprindelige, men en ændring af speciale inden for samme hoveduddannelse.

AUB har derfor krav på tilbagebetaling af den udbetalte præmie og bonus på i alt 50.000 kr., og Ankenævnet stadfæster således AUBs afgørelse af 26. juni 2012.