Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2012-98 / 10-09-2013

Afgørelse af klage fra XX over udbetaling af pension fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 19. juni 20I 2 om udbetalingstidspunktet for og beregnin­gen af ATP Livslang Pension med regulering som følge af udskudt udbetaling, hvorefter XX fra den I. februar 2012 modtager en månedlig pensionsydelse fra ATP på 802 kr.

Ankenævnets medlemmer Peter Blok, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i brev modtaget den 27. juni 2012 klaget over, at han først får udbetalt ATP Livslang Pension fra den I. februar 2012. XX blev folkepensionist i 2008 og undrer sig over, at han ikke fik udbetalt pension fra I. november 2008. XX har efterfølgende i brev modtaget den 28. september 2012 krævet efterbetaling af den skyldige pen­sionsudbetaling for perioden 1. november 2008 til I. februar 2012.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 10. september 2012 fastholdt, at XX modtager korrekt ATP Livslang Pension pr. I. februar 2012 på 802 kr. om måneden før skat. Heri er medregnet forhøjelse som følge af udskudt udbetaling. XX har desuden fået efterbetalt pension 5 må­neder forud for sin anmodning om udbetaling i juni 2012.

ATP oplyser, at XX, da han opnåede folkepensionsalderen på 65 år i oktober 2008, efter anmodning kunne have fået udbetalt Livslang Pension fra den 1. november 2008. ATP sendte brev til XX den 21. juli 2008 om størrelsen af ATP Livslang Pension og om, at han skulle returnere en blanket med anmodning om udbetaling senest den 10. i den måned, hvorfra han ville have pensionen udbetalt.

ATP har imidlertid ikke modtaget nogen anmodning om udbetaling af pension fra XX, førend han den 15. juni 2012 ringede til ATP. På baggrund af denne telefoniske henven­delse påbegyndte ATP udbetaling af ATP pension til XX med virkning fra den 1. februar 2012. Ifølge ATP-lovens § 9, stk. 3, kan man højst få efterbetalt 6 måneders pension forud for anmodningen om udbetaling. ATP har i juni 2012 udbetalt pension for perioden februar til juni 2012. ATP beklager, at der kun er efterbetalt for 5 måneder og ikke for 6 måneder.

Ved beregningen af pensionens størrelse er medtaget  forhøjelse som følge af udskydelse  af udbeta­ling af pensionen indtil februar 2012. Beregningen er sket efter § 4 i bekendtgørelse nr. 1357 af 22. december 2011 om garantibidrag og tarif. Den månedlige pension pr. 1. februar 2012 udgør herefter 802 kr. før skat.

Hvis XX ønsker at få efterbetalt pension for 6 måneder forud for sin fremsættelse af anmodning om udbetaling af ATP Livslang Pension den 15. juni 2012, skal han blot rette hen­vendelse herom til ATP. Den månedlige pension vil i givet fald blive nedsat til 797 kr. før skat, dvs. 5 kr. mindre pr. måned end den nuværende månedlige pension.

XX’s pension ville have udgjort 606 kr. pr. måned, hvis han havde valgt at få ud­ betalt herom pension som 65-årig.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 9, stk. 1, således som denne bestemmelse var affattet i 2008, da XX blev folkepensionist, ydes tillægspension i form af egenpension efter anmodning fra den 1. i måneden efter opnået folkepensionsalder. Blev der ikke fremsat anmodning om udbetaling, blev tidspunktet for udbetaling udskudt, og pensionen blev reguleret efter reglerne i lovens § 9 a.

Ankenævnet lægger til grund, at XX har modtaget brev fra ATP af 21. juli 2008 om størrelsen af ATP Livslang Pension og om, at han skulle returnere blanketten med anmodning om udbetaling, såfremt han ønskede pensionen udbetalt, hvilket kunne ske fra den 1. november 2008.

Ankenævnet lægger endvidere  til grund, at XX  først ved telefonisk  henvendelse til ATP den 15. juni 2012 har anmodet om udbetaling af pension. ATP Livslang Pension kan derfor først udbetales fra tidspunktet for fremsættelsen af denne anmodning og med efterbetaling for de forudgående 6 måneder.

ATP har i sin udtalelse af 10. september 2012 redegjort for fastsættelsen af den månedlige pensi­onsydelse til 802 kr. fra den 1. februar 2012. Beregningen er sket efter § 4 i bekendtgørelse nr. 1357 af 22. december 2011 om garantibidrag og tarif. Det bemærkes, at det forhold, at udbetalingstids­ punktet er blevet udskudt, har medført en forhøjelse  af den månedlige pensionsydelse efter ATP­ lovens § 9 a fra 606 kr. til 802 kr.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte ATPs beregning af XX’s pensionsydelse.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse, hvorefter XX’s først har krav på udbetaling af ATP Livslang Pension fra tidspunktet for sin fremsættelse af anmodning herom den 15. juni 2012. Den månedlige pension udgør 802 kr. fra den 1. februar 2012.

Det bemærkes , at XX endvidere har krav på efterbetaling af pensionen for 6 måneder forud for anmodningen af 15. juni 2012. Sådan efterbetaling er sket for månederne fra og med februar 2012, dvs. for 5 måneder. XX har således ret til at få efterbetalt pensio­nen også for januar 2012, hvis han ønsker dette. I givet fald må XX rette hen­vendelse til ATP herom. Den månedlige pension vil i så fald samtidig blive nedsat med 5 kr. om måneden, således at den i givet fald udgør 797 kr. før skat.